ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

发现

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -发现-, *发现*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发现[fā xiàn, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] to find; to discover, #172 [Add to Longdo]
发现[suǒ fā xiàn, ㄙㄨㄛˇ ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] discovered; what one discovers [Add to Longdo]
发现[fā xiàn wù, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ˋ, / ] finding [Add to Longdo]
发现[Fā xiàn háo, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ ㄏㄠˊ, / ] the Discovery space shuttle [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it something they've traced?[CN] 是不是他们发现了什么? Episode #1.2 (2003)
- It's morning. If you're found here...[CN] -天亮了,如果在这里发现了你.. Episode #1.1 (2003)
I find... it can be relied on.[CN] 我发现... 它是可信的 Episode #1.2 (2003)
If Philby brings Donald to the comrades, they'll find it hard to say no to Philby.[CN] 如果菲比和唐纳德是伙伴,他们会发现很难拒绝菲比的 Episode #1.1 (2003)
We've got a mole inside the British intelligence services. Does he give a name?[CN] 我们发现了一个在英国活动的间谍 他叫什么名字? Episode #1.3 (2003)
Lord Halifax, we're down to four and none are downstairs.[CN] 哈利. 法克斯爵士,我已经查遍了楼下的4层,没有发现霍姆 霍姆肯定是在楼上 Episode #1.4 (2003)
Inside the copy in your room, you'll find instructions.[CN] 在你房间的笔记本上你会发现一些说明的文件 Episode #1.1 (2003)
So you caught me porking... Having relations with your old lady.[CN] 你发现我和你女人偷情... Intolerable Cruelty (2003)
I've discovered your new mother![CN] 我发现 你的新妈妈! God Visits (2003)
L've seen them come in here weep and wail like Baptists at a funeral.[CN] 有些老婆发现丈夫有外遇 Intolerable Cruelty (2003)
One of our planes operating a long-range detection system tracked a suspicious cloud over the Pacific.[CN] 华盛顿特区,中央情报局 我们飞行侦测导航系统在太平洋上 发现空有可疑的云雾 Episode #1.4 (2003)
Gus. Did you see any evidence?[CN] 盖斯,你有没有发现证据? Intolerable Cruelty (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top