ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

发挥

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -发挥-, *发挥*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发挥[fā huī, ㄈㄚ ㄏㄨㄟ, / ] to display; to exhibit; to bring out implicit or innate qualities; to express (a thought or moral); to develop (an idea); to elaborate (on a theme), #862 [Add to Longdo]
借题发挥[jiè tí fā huī, ㄐㄧㄝˋ ㄊㄧˊ ㄈㄚ ㄏㄨㄟ, / ] to use the current topic to put over one's own ideas, #55,355 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- #This tonic ought to help you # - # I know a sweeter way #[CN] 一药物发挥作用了 一是另一个更好的东西 One Hour with You (1932)
If you stand alone, it means a boiled egg... but if you're true to the collective spirit and stick together, you've got an omelet.[CN] 如果你单独一个人 这意味着一个 煮熟的鸡蛋 但如果你发挥集体 力量的精神你就 可以得到煎蛋卷 Ninotchka (1939)
I'm sorry you had to find out tonight.[CN] 很抱歉让你今晚发挥 The Hidden Room (1949)
That's all we want to hear. Let her rip, Katie Brown.[CN] 这才是我们想听到的 尽情发挥 凯蒂·布朗 Calamity Jane (1953)
Time be thine and thy best graces spend it at thy will.[CN] 愿你发挥你的美德去充分消受吧 Hamlet (1948)
You made a pitch in Baltimore, a wrong play in Mobile and you fouled out in Atlanta.[CN] 你在巴里摩尔表白,在汽车里错误发挥 在亚特兰大再次犯规被罚出场 Storm Warning (1951)
All the same, I hope you do not consider it entirely unworthy of your talents.[CN] 但你也不要觉得你的才华会无从发挥 The Red Shoes (1948)
What's the use of going to law school if you're gonna throw it over and play cops and robbers.[CN] 就得发挥出来 对付警察和强盔 'G' Men (1935)
You're right. My conflagration does not burn enough. And do you know why?[CN] 没错,我的火焰还没完全发挥 Quo Vadis (1951)
Well, I was out in front for a while.[CN] 我刚想要发挥 Storm Warning (1951)
Well, nature endowed me with a gift, and I just accepted it. That's all.[CN] 那是我天赋的本领 我只是好好发挥一下而已 Night Train to Munich (1940)
This is called a free association test.[CN] 这个叫作自由发挥测试 The Dark Mirror (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top