ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

发布

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -发布-, *发布*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
发布[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ] ประกาศ(คำสั่ง); แถลง(ข่าว)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发布[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ, / ] to release; to issue; to distribute, #1,115 [Add to Longdo]
发布[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ, / ] to release; to issue; to distribute, #1,115 [Add to Longdo]
新闻发布[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
新闻发布[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
发布[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] news conference; briefing, #6,223 [Add to Longdo]
发布[fā bù huì, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] news conference; briefing, #6,223 [Add to Longdo]
发布新软件[fā bù xīn ruǎn jiàn, ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] to release new software [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll issue a proclamation that she died... and ask the people to pray for her.[CN] 我们发布一个 宣告说她死了... 而且让人们为 她祈祷 The Scarlet Empress (1934)
He's lying.[CN] (莫再发布范遭刺杀之消息) Foreign Correspondent (1940)
Now I'll make a statement to those reporters.[CN] 现在我要对记者发布声明 The War of the Worlds (1953)
- We go to press in 20 minutes.[CN] -过二十分钟就要发布新闻 His Girl Friday (1940)
Clark, send the story to all of the newspapers.[CN] 好的 先生 柯克 把消息发布到各大报社去 It Happened One Night (1934)
Ten days before war was declared, one of these raiders sailed from a German port with secret orders.[CN] 开战声明发布的10天之前 其中一艘就带着秘密命令起航了 Pursuit of the Graf Spee (1956)
We're trying to get his new show.[CN] 我们准备为他开一个新的发布 Rear Window (1954)
Get a statement as soon as he comes to.[CN] 他一苏醒便发布声明 Foreign Correspondent (1940)
She gives the orders now.[CN] 她现在发布命令了 Diabolique (1955)
"the issue of the..."[CN] 发布 The Long Voyage Home (1940)
Now there's no choice. Washington will confirm an order to use the atom bomb.[CN] 现在已别无选择 华府将发布原子弹攻击命令 The War of the Worlds (1953)
And I want the story printed.[CN] 我要此消息发布出去 Foreign Correspondent (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top