ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

发展

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -发展-, *发展*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
发展[fā zhǎn] (vi ) พัฒนา, การพัฒนา,​ความก้าวหน้า

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发展[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] development; growth; to develop; to grow; to expand, #73 [Add to Longdo]
发展中国家[fā zhǎn zhōng guó jiā, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] developing country, #6,383 [Add to Longdo]
上海浦东发展银行[Shàng hǎi Pǔ dōng Fā zhǎn Yín háng, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄆㄨˇ ㄉㄨㄥ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Shanghai Pudong Development Bank, #58,432 [Add to Longdo]
香港贸易发展[Xiāng Gǎng Mào yì Fā zhǎn jú, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄐㄩˊ, / 貿] Hong Kong Trade Development Council, #74,847 [Add to Longdo]
国家发展计划委员会[guó jiā fā zhǎn jì huà wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC State Development and Planning Committee, set up 1998 to replace State Planning Committee 國家計劃委員會|国家计划委员会, replaced in 2003 by National development and reform commission 國家發展和改革委員會|国家发展和改革委员会, #78,075 [Add to Longdo]
全球发展中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] Center for Global Development (an environmental think tank) [Add to Longdo]
分布式发展模型[fēn bù shì fā zhǎn mó xíng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] distributed developmental model [Add to Longdo]
可持续发展[kě chí xù fā zhǎn, ㄎㄜˇ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] sustainable development [Add to Longdo]
国家发展和改革委员会[guó jiā fā zhǎn hé gǎi gé wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄏㄜˊ ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC National development and reform commission, set up in 2003 to replace previous State Planning Committee [Add to Longdo]
大力发展[dà lì fā zhǎn, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] vigorous expansion; rapid development [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So oft it chances in particular men that for some vicious mole of nature in them, by the o'ergrowth of some complexion, oft breaking down the pales and forts of reason, or by some habit grown too much[CN] 就个人来说也往往如此 有些人品性上有些小的瑕疵 由于某种气质过分地发展 Hamlet (1948)
Later on, she hopes to get into musical comedy.[CN] 之后,她打算往音乐喜剧方面发展 The Lodger (1944)
Whenever a rogue disappears, society breathes a little easier.[CN] 社会发展产生些一无是处的家伙 这值得思考 Port of Shadows (1938)
Yeah, well, that's good, because if you actually were as innocent as you pretend to be, we'd never get anywhere.[CN] 因为如果你真的就像自己装的 那么无辜的话 我们就不会有什么发展 The Maltese Falcon (1941)
To bear witness to the truth that if the world war is to be crowned by peace, the world must disarm.[CN] 是为了目睹停战协议的签订 世界重新赢得了和平 它必须继续发展下去 Cavalcade (1933)
Developments: none.[CN] 案情发展: 无 The Naked City (1948)
Love... that is, love that is really worthwhile grows slowly.[CN] 爱情 真正值得的爱情 Love — that is, love that is really worthwhile — 是慢慢发展的 grows slowly. I Married a Witch (1942)
So far, things had been my way but from then on something else stepped in and shunted me off to a different destination than the one I picked for myself for when I pulled open that door ...[CN] 目前为止 一切都正常... ...但从那开始 有件事插了一脚 让我乱了头脑... ...它让事情改变了发展方向 偏离了我的预想... Detour (1945)
You must tell me, Miss Scarlett.[CN] 我需要你帮我发展木材生意 Gone with the Wind (1939)
- And a mule? - Forty acres and a mule![CN] 如发展需要很多钱 Gone with the Wind (1939)
You never can tell how those things are going to turn out.[CN] 你永远都不知道事情会发展成怎样 The Palm Beach Story (1942)
We have developed speed but have shut ourselves in.[CN] 我们发展的越来越快了, 但是又在封闭我们自己 The Great Dictator (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top