ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

发展中国家

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -发展中国家-, *发展中国家*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发展中国家[fā zhǎn zhōng guó jiā, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] developing country, #6,383 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And found a company that wants to provide wireless access[CN] 并且找到一个愿给发展中国家 提供无线技术的公司 Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
There are densely settled and thinly settled areas, developing countries with and without natural resources.[CN] 有人口密集的地区也有人口稀疏的地区 发展中国家中有的有自然资源有些没有 Rabbit Without Ears 2 (2009)
We're working. She has to do a project about developing countries.[CN] 我们在做功课 她要做个发展中国家的项目 The Debut (1977)
In developing countries, the size of the extra contractual payment shows how serious you are.[CN] 在发展中国家 合同外支付金的数额 In developing countries, the size of the extra contractual payment 代表我们的诚意 shows how serious you are. The Moral Dimension (1982)
With the expansion of free trade to WTO seeks to help countries with the benefit of the system global trade.[CN] 随着自由贸易的发展 TO帮助发展中国家获益 构成了完整的全球贸易系统 Battle in Seattle (2007)
It will be boiled and processed into one of the most important materials to a fast developing nation, rubber.[CN] 液体将被熬制成为一种非常重要的材料 橡胶 对发展中国家来说尤为关键 Shangri-La (2008)
She's a consultant, um, for developing nations.[CN] 她是个顾问, 唔, 发展中国家的顾问. The Incredibly True Adventure of Two Girls in Love (1995)
Developing countries emerged, after it has become clear, that the real program is expand the model broke the WTO.[CN] 2003年 发展中国家意识到 真正的议程是改变TO的落后模式 Battle in Seattle (2007)
Thank God there are still legal ways to exploit developing countries.[CN] 感谢上帝,仍然有法律途径 利用发展中国家 Lord of War (2005)
Economic growth in developing nations.[CN] 发展中国家的经济增长 The Visitor (2007)
Nepalese eye surgeon Dr. Sanduk Ruit travels the world setting up eye clinics in developing countries.[CN] 尼泊尔眼科医生桑都鲁特,周游列国 在发展中国家设立眼科诊所 Inside North Korea (2007)
However, this term was widely regarded as offensive... so they became known as Developing Countries and then as Less Developed Countries or L.D.C.'s.[CN] 然而 这种叫法被普遍认为有失礼貌 However, this term was widely regarded as offensive... 于是他们被称作发展中国家 so they became known as Developing Countries 又叫作欠发达国家 即L. The Official Visit (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top