ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -发-, *发*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
[fā zhǎn] (vi ) พัฒนา, การพัฒนา,​ความก้าวหน้า

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ] ประกาศ(คำสั่ง); แถลง(ข่าว)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[发, fā, ㄈㄚ] to issue, to dispatch, to send out; hair
Radical: Decomposition: 又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 47

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] development; growth; to develop; to grow; to expand, #73 [Add to Longdo]
[fā xiàn, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] to find; to discover, #172 [Add to Longdo]
[fā shēng, ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] to happen; to occur; to take place; to break out, #240 [Add to Longdo]
[fā, ㄈㄚ, / ] to send out; to show (one's feeling); to issue; to develop; (classifier for gunshots, "rounds"), #271 [Add to Longdo]
[fà, ㄈㄚˋ, / ] hair; Taiwan pr. fa3, #271 [Add to Longdo]
[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, / ] exploit (a resource); open up (for development); to develop, #386 [Add to Longdo]
[fā biǎo, ㄈㄚ ㄅㄧㄠˇ, / ] to issue (a statement); to publish; to issue; to put out, #841 [Add to Longdo]
[fā huī, ㄈㄚ ㄏㄨㄟ, / ] to display; to exhibit; to bring out implicit or innate qualities; to express (a thought or moral); to develop (an idea); to elaborate (on a theme), #862 [Add to Longdo]
[zhuǎn fā, ㄓㄨㄢˇ ㄈㄚ, / ] to transmit; forwarding (mail, SMS, packets of data); to pass on; to reprint (an article from another publication), #881 [Add to Longdo]
[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ, / ] to release; to issue; to distribute, #1,115 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Finds out that Yoon is in his mom's room.[CN] 终于现小允 原来在他妈妈的房间里 Episode #1.5 (2004)
Why isn't she saying anything? Hello?[CN] 其实我不是有意对你脾气 Episode #1.4 (2004)
Do you have that much strength?[CN] 力气没地方泄是不是 Episode #1.5 (2004)
You look really good with short hair[CN] 你真的很适合这种短的造型 Episode #1.7 (2004)
Yet you earn no money,if it wasn't for you, we would be so rich, you idiot[CN] 我们家早就财了 就是说啊 阿姨 Episode #1.8 (2004)
I'll tell her not to make you sad and grab her hair and shake.[CN] 我就帮你修理敏珠 我揪住她的头用力摇 Episode #1.2 (2004)
The necklace was on you two the whole time.[CN] 项链是你们两位 第一次在孤儿院门口被现时 Episode #1.2 (2004)
"lt wouldn't do for her husband to see her should he come."[CN] 如果 她丈夫来了,千万不能现她在这儿" The Phantom Carriage (1921)
For not knowing your heart, and for getting angry at you...[CN] 我不明白你的好意 还对你脾气跟你闹别扭 Episode #1.5 (2004)
Look at the sweat.[CN] 还 Episode #1.5 (2004)
Are you crazy?[CN] 你神经啊 Episode #1.5 (2004)
Your hair is nice, you should get a perm, have you gotten a perm before?[CN] 你没烫过头 Episode #1.7 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top