ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

反対

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -反対-, *反対*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
反対[はんたい, hantai] (n, prep) ตรงกันข้าม, ...ตรงข้าม, See also: S. 逆

Japanese-English: EDICT Dictionary
反対[はんたい, hantai] (adj-na,n,vs,adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P) [Add to Longdo]
反対に回る[はんたいにまわる, hantainimawaru] (exp,v5r) to go into opposition [Add to Longdo]
反対意見[はんたいいけん, hantaiiken] (n,adj-no) dissenting opinion; opposition viewpoint; contra (view) [Add to Longdo]
反対運動[はんたいうんどう, hantaiundou] (n) opposition movement [Add to Longdo]
反対給付[はんたいきゅうふ, hantaikyuufu] (n) performance in return; quid pro quo [Add to Longdo]
反対[はんたいご, hantaigo] (n) {ling} antonym [Add to Longdo]
反対[はんたいしゃ, hantaisha] (n) foe; opponent; adversary; dissenter [Add to Longdo]
反対車線[はんたいしゃせん, hantaishasen] (n) (See 対向車線・たいこうしゃせん) opposite lane; oncoming lane; opposite side of the road [Add to Longdo]
反対称的[はんたいしょうてき, hantaishouteki] (adj-na) antisymmetric [Add to Longdo]
反対[はんたいしょく, hantaishoku] (n) clashing colors; clashing colours [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Besides," she says, "it doesn't cost much when you think it's the other side of the world.「それに、地球の反対側だと考えればそんなに高くはないわよ」と言う。 [F]
"Fast" is the opposite of "slow."「速い」は「遅い」の反対
"The weather forecast says it's cool today." "On the contrary I feel hot."「天気予報では今日は涼しいそうよ」「反対に、暑い気がする」
We have no objection to your joining us in our club.あなたが私たちのクラブに加わることになにも反対はありません。
I wouldn't object if you wanted to go with her.あなたが彼女と行きたいというなら反対はしない。
You have no right to oppose our plan.あなたには私達の計画に反対する権利はない。
Not only your father but also I am against your plan.あなたのお父さんだけでなく私もあなたの計画に反対です。
I will not object to your plan.あなたの計画には反対しません。
Your views are quite opposite to mine.あなたの見解は私とは正反対です。
Accepting what you say, I'm still against the project.あなたの言うことは認めるとしても、私はそれでもその計画には反対だ。
Are you for or against this?あなたはこれに賛成ですか、反対ですか。
Are you for or against the proposal?あなたはその提案に賛成ですか、それとも反対ですか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
反対意見[はんたいいけん, hantaiiken] opposition view(point) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
反対[はんたい, hantai] Gegenteil, Gegensatz, Widerstand [Add to Longdo]
反対[はんたいがわ, hantaigawa] die_entgegengesetzte_Seite [Add to Longdo]
反対[はんたいひょう, hantaihyou] Gegenstimme(n) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top