ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

双子

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -双子-, *双子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
双子[shuāng zǐ, ㄕㄨㄤ ㄗˇ, / ] Gemini (star sign) [Add to Longdo]
双子[Shuāng zǐ zuò, ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Gemini (constellation and sign of the zodiac), #4,249 [Add to Longdo]
双子[shuāng zǐ yè, ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄧㄝˋ, / ] dicotyledon (plant family distinguished by two embryonic leaves, includes daisies, broadleaved trees, herbaceous plants) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
双子[ふたござ, futagoza] (n) ราศีเมถุน

Japanese-English: EDICT Dictionary
双子(P);二子[ふたご(P);そうし(双子), futago (P); soushi ( futago )] (n) twins; a twin; (P) [Add to Longdo]
双子座;ふたご座[ふたござ, futagoza] (n) Gemini (constellation); the Twins [Add to Longdo]
双子[そうしよう, soushiyou] (n) dicotyledon [Add to Longdo]
双子葉植物[そうしようしょくぶつ, soushiyoushokubutsu] (n) dicotyledon [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Those twins look like two peas in a pod.あの双子は瓜二つだ。
According to a study, big women are more prone to have twins.ある研究によれば、大柄な女性は双子を生む傾向がより強い。
Jean and Kate are twins.ジーンとケートは双子だ。
Can you tell Jane from her twin sister?ジェーンと彼女の双子の妹を区別できますか。
Can you tell the twins apart?その双子が見分けられますか。
Can you tell one of the twins from the other?その双子の一方を他方と見分けることができますか。
The twin brothers are as like as two peas.その双子の兄弟はそっくりだ。
The twin sisters are as like as two peas.その双子の姉妹はうりふたつだ。
The twins looked after the baby.その双子の赤ちゃんの世話をした。
The twins are so much alike that I can not distinguish one from the other.その双子はあまりによく似ているので私は両者の区別が出来ない。
The twins are as like as two peas in a pod.その双子はさやの中の2つのえんどう豆のように似ている。
The twins were so alike that it was difficult to tell them apart.その双子はとてもよく似ていたので、二人を区別するのは難しかった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
双子[ふたご, futago] Zwillinge [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top