ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -双-, *双*
子座[ふたござ] (N) ราศีเมถุน

[そうほう] (N, PRON) ทั้งสองฝ่าย

[shuāng, ㄕㄨㄤ] [双, shuāng, ㄕㄨㄤ] pair, couple; both; measure word for things that come in pairsTwo hands 又 side-by-side

[そう] (n,n-suf,ctr) pair; (P)
の手[そうのて] (n) both hands
安定[そうあんてい] (n) {comp} bistable
安定トリガー回路[そうあんていトリガーかいろ] (n) {comp} bistable trigger circuit
安定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ] (n) {comp} bistable trigger circuit; flip-flop
安定回路[そうあんていかいろ] (n) {comp} bistable (trigger) circuit; flip-flop
暗車[そうあんしゃ] (n) twin propellers
殻類[そうかくるい] (n) bivalves
[そうがん] (n,adj-no) both eyes; binocular
眼鏡[そうがんきょう] (n) binoculars; field glasses; (P)

Those twins look like two peas in a pod.あの子は瓜二つだ。
According to a study, big women are more prone to have twins.ある研究によれば、大柄な女性は子を生む傾向がより強い。
Jean and Kate are twins.ジーンとケートは子だ。
Can you tell Jane from her twin sister?ジェーンと彼女の子の妹を区別できますか。
The strike had not been peaceful, however, and (Rev. Martin Luther) King begged both sides to be patient and calm.しかしながら、このストライキは平和的ではなく、キング牧師は労使方に忍耐と平静さを求めた。
It will be to our mutual benefit to carry out the plan.その計画を実行すれば我々方の利益を増進することになろう。
The girl had a telescope in her hand.その女の子は手に眼鏡を持っていた。
Can you tell the twins apart?その子が見分けられますか。
Can you tell one of the twins from the other?その子の一方を他方と見分けることができますか。
The twin brothers are as like as two peas.その子の兄弟はそっくりだ。
The twin sisters are as like as two peas.その子の姉妹はうりふたつだ。
The twins looked after the baby.その子の赤ちゃんの世話をした。

[shuāng, ㄕㄨㄤ] two; double; pair; both; surname Shuang
[shuāng rǔ, ㄕㄨㄤ ㄖㄨˇ] breasts
[shuāng rén, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ] two-person; double; pair; tandem
人床[shuāng rén chuáng, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄤˊ] double bed
人房[shuāng rén fáng, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ ㄈㄤˊ] double room
人滑[shuāng rén huá, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄚˊ] pair skating
人间[shuāng rén jiān, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ] double room (hotel)
休日[shuāng xiū rì, ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄡ ㄖˋ] week with two rest days
[shuāng bèi, ㄕㄨㄤ ㄅㄟˋ] twofold; double
倍体[shuāng bèi tǐ, ㄕㄨㄤ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ] diploid (doubled chromosomes)

安定[そうあんてい] bistable
安定トリガー回路[そうあんていトリガーかいろ] bistable trigger circuit
安定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ] bistable trigger circuit, flip-flop
安定回路[そうあんていかいろ] bistable (trigger) circuit, flip-flop
対演算[そうついえんざん] dual operation
方向[そうほうこう] bidirectional (a-no)
方向テレビ[そうほうこうテレビ] interactive TV
方向印刷[そうほうこういんさつ] bidirectional printing
方向性[そうほうこうせい] bidirectionality
方向通信[そうほうこうつうしん] bidirectional communication

[ふた] -ein_Paar, -beide
[ふたご] Zwillinge
[そうほう] beide_Seiten, beide_Parteien
生児[そうせいじ] Zwillinge
眼鏡[そうがんきょう] Fernglas, Feldstecher
[そうけん] Schultern

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top