ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -友-, *友*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[友, yǒu, ㄧㄡˇ] friend, companion; fraternity
Radical: , Decomposition:   ?  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] Two hands 又 joined, representing friendship; 又 also provides the pronunciation, Rank: 594

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] friend, #809 [Add to Longdo]
[péng you, ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] friend, #395 [Add to Longdo]
[yǒu hǎo, ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ, ] friendly (relations), #3,168 [Add to Longdo]
[nǚ yǒu, ㄋㄩˇ ㄧㄡˇ, ] a girlfriend, #4,130 [Add to Longdo]
[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, / ] companionship; fellowship; friendship, #4,291 [Add to Longdo]
小朋[xiǎo péng yǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄆㄥˊ ㄧㄡˇ, ] children, #4,768 [Add to Longdo]
女朋[nǚ péng you, ㄋㄩˇ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] female friend; girlfriend, #4,896 [Add to Longdo]
男朋[nán péng you, ㄋㄢˊ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] male friend; boyfriend, #5,179 [Add to Longdo]
[duì yǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, / ] member of same class, team, work group etc; teammate, #5,252 [Add to Longdo]
好朋[hǎo péng you, ㄏㄠˇ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] good friend, #5,941 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ともだち, tomodachi] (n) เพื่อน
[ともだち, tomodachi, tomodachi , tomodachi] (n) เพื่อน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ともだち, tomodachi] TH: เ  EN: friend

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);朋[とも, tomo] (n) friend; companion; comrade; pal; (P) [Add to Longdo]
つ人[ともつひと, tomotsuhito] (n) (arch) friend; comrade; companion [Add to Longdo]
チョコ[ともチョコ, tomo choko] (n) chocolate given to a friend (on Valentine's day) [Add to Longdo]
[ゆうあい, yuuai] (n) fraternity; friendship; (P) [Add to Longdo]
愛会[ゆうあいかい, yuuaikai] (n) fraternal association; friendship society; fraternity [Add to Longdo]
愛結婚[ゆうあいけっこん, yuuaikekkon] (n) companionate marriage [Add to Longdo]
[ともびき;ゆういん, tomobiki ; yuuin] (n) (See 六曜) good day for business and lawsuits (trial day) [Add to Longdo]
[ゆうかい, yuukai] (suf) association; club; friends of .... [Add to Longdo]
[ともがき, tomogaki] (n) friend [Add to Longdo]
[ゆうぎ, yuugi] (n) friendship's responsibilities [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where have you been?" "I have been to the station to see a friend off."「どこへ行ってきましたか」「人を見送りに駅へ行ってきました」
"Is your young friend an idiot or what?" asked the father.「君の達は馬鹿か何かか」と父親はたずねた。 [M]
Write an essay on "Friendship".情」という題で作文を書きなさい。
The teenage friends stayed up talking all night.10代のだち同士が徹夜でおしゃべりした。
Since graduation fifteen years ago I have never run into my former classmates.15年前に卒業して以来私は昔の級に会ったことがない。
A pair of canaries are her only friends.1つがいのカナリアだけが彼女の達であった。
The two boys became intimate friends at the camp.2人の少年はキャンプで親しい達になった。
The two friends have formed a deep bond of friendship.2人の人は深い情のきずなをつくりだした。
Oh yeah that's right. I was supposed to meet some friends in Shibuya at eight tonight.アーッ、そうだ、今日8時に達と渋谷で約束してたんだ。
You and I are old friends.あなたと私は昔からの達です。
The students studying over there are my friends.あそこで勉強している学生は私の人です。
The fellow standing over there is my friend.あそこに立っている男は私の人です。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とも, tomo] Freund [Add to Longdo]
[ゆうこう, yuukou] Freundschaft [Add to Longdo]
[ゆうじょう, yuujou] Freundschaft, Freundlichkeit [Add to Longdo]
[ともだち, tomodachi] Freund [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top