ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

去世

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -去世-, *去世*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
去世[qù shì, ㄑㄩˋ ㄕˋ, ] to pass away; to die, #5,298 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My mother, she gets old.[CN] 想妈妈 她上了年纪,我想见她 她可能会去世,我 The Long Voyage Home (1940)
And then I took this job.[CN] 去年夏天他也去世了 然后我就找了这份工作 Rebecca (1940)
When?[CN] 何时去世 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
Yet I wasn't here when he died.[CN] 他去世也不能见他最后一面 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
Your grandfather has passed away?[CN] 祖父去世了? The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
When your dad passed away? I was. Liar.[CN] 你爸爸去世时 说谎,你在大阪钓鱼 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
He's dead anyway. I'm John D., III.[CN] 他已经去世了,我是约翰・德三世 The Palm Beach Story (1942)
Mrs. De Winter's been dead for over a year.[CN] 德温特太太去世已经一年多了 Rebecca (1940)
No.[CN] -没有 我妈妈很多年前就去世 Rebecca (1940)
She wrote me the day she died.[CN] 她去世的那天写给我的 Rebecca (1940)
We're trying to discover certain facts concerning the late Mrs. De Winter's activities on the day of her death.[CN] 我们想要了解某些有关 前任德温特太太去世当天的活动真相 Rebecca (1940)
Father was killed in the war, mother died last year.[CN] 爸爸阵亡母亲也在去年去世 The Great Dictator (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top