ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -厭-, *厭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[厭, yàn, ㄧㄢˋ] to dislike, to detest; to reject; to satiate
Radical: , Decomposition:   厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  猒 [yān, ㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] cliff

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] loathe, #13,043 [Add to Longdo]
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, / ] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth, #2,221 [Add to Longdo]
厌恶[yàn wù, ㄧㄢˋ ㄨˋ, / ] to loath; to hate; disgusted with sth, #11,137 [Add to Longdo]
厌倦[yàn juàn, ㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, / ] dreary; to tired of; to be weary of, #12,541 [Add to Longdo]
厌烦[yàn fán, ㄧㄢˋ ㄈㄢˊ, / ] bored; fed up with sth; sick of sth, #20,582 [Add to Longdo]
厌氧[yàn yǎng, ㄧㄢˋ ㄧㄤˇ, / ] anaerobic, #28,396 [Add to Longdo]
厌食[yàn shí, ㄧㄢˋ ㄕˊ, / ] anorexia, #34,158 [Add to Longdo]
喜新厌旧[xǐ xīn yàn jiù, ㄒㄧˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˋ ㄐㄧㄡˋ, / ] lit. to like the new, and hate the old (成语 saw); fig. enamored with new people (e.g. new girlfriend), bored with the old, #37,547 [Add to Longdo]
厌世[yàn shì, ㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] world-weary; pessimistic, #43,507 [Add to Longdo]
贪得无厌[tān dé wú yàn, ㄊㄢ ㄉㄜˊ ㄨˊ ㄧㄢˋ, / ] insatiably greedy, #53,293 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いとう, itou] (v5u,vt) to dislike; to hate; to grudge (doing); to spare (oneself); to be weary of; to take (good) care of [Add to Longdo]
き性;飽き性[あきしょう, akishou] (n) fickle nature; flighty temperament; inconstant person [Add to Longdo]
わしい[いとわしい, itowashii] (adj-i) detestable; disagreeable [Add to Longdo]
[えんお, en'o] (n,vs) dislike; detestation [Add to Longdo]
[えんき, enki] (n,vs) (obsc) abandonment; rejection [Add to Longdo]
[えんじん, enjin] (n) misanthropy [Add to Longdo]
人者[えんじんしゃ, enjinsha] (n) misanthrope [Add to Longdo]
[えんせい, ensei] (n) pessimism; weariness with life [Add to Longdo]
世家[えんせいか, enseika] (n) pessimist [Add to Longdo]
世観[えんせいかん, enseikan] (n) pessimistic view of life; pessimism [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He was annoyed at having to show up before the public.公衆の面前に姿を見せなければならないのがだった。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top