ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -厚-, *厚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[厚, hòu, ㄏㄡˋ] generous; substantial; deep (as a friendship)
Radical: , Decomposition:     厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]  日 [, ㄖˋ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] Sunlight 日 and children 子 in a building 厂, Rank: 1235

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hòu, ㄏㄡˋ, ] generous; thick (for flat things), #2,915 [Add to Longdo]
[shēn hòu, ㄕㄣ ㄏㄡˋ, ] deep; profound, #7,091 [Add to Longdo]
[hòu dù, ㄏㄡˋ ㄉㄨˋ, ] thickness, #7,418 [Add to Longdo]
[nóng hòu, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄡˋ, / ] dense; thick (fog, clouds etc); to have a strong interest in; deep; fully saturated (color), #7,860 [Add to Longdo]
[fēng hòu, ㄈㄥ ㄏㄡˋ, / ] generous; ample, #8,112 [Add to Longdo]
[xióng hòu, ㄒㄩㄥˊ ㄏㄡˋ, ] robust; strong and solid, #9,639 [Add to Longdo]
得天独[dé tiān dú hòu, ㄉㄜˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄨˊ ㄏㄡˋ, / ] richly endowed by nature (成语 saw); in a particularly favored environment, #18,960 [Add to Longdo]
[hòu wàng, ㄏㄡˋ ㄨㄤˋ, ] great hopes; great expectations, #19,581 [Add to Longdo]
[féi hòu, ㄈㄟˊ ㄏㄡˋ, ] plump; fleshy; fertile, #21,834 [Add to Longdo]
[hān hòu, ㄏㄢ ㄏㄡˋ, ] simple and honest; straightforward; Humboldt, #24,652 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あつい, atsui] (adj) หนา
生労働省[こうせいろうどうしょう, kouseiroudoushou] (n) กระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
生省[こうせいしょう, kouseishou] (n) กระทรวงสาธารณสุข
生省[こうせいしょう, kouseishou] (n) กระทรวงสาธารณสุข
[あつさ, atsusa] (n) ความหนา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あつ, atsu] (suf) thickness [Add to Longdo]
い(P);篤い[あつい, atsui] (adj-i) (1) (い only) thick; deep; heavy; (2) kind; cordial; hospitable; warm; faithful; (3) (篤い only) serious (of an illness); (4) (い only) abundant; (P) [Add to Longdo]
かましい[あつかましい, atsukamashii] (adj-i) impudent; shameless; brazen; (P) [Add to Longdo]
く礼を述べる[あつくれいをのべる, atsukureiwonoberu] (exp,v1) to thank (a person) heartily [Add to Longdo]
[あつさ, atsusa] (n) thickness; (P) [Add to Longdo]
ぼったい[あつぼったい, atsubottai] (adj-i) very thick; heavy [Add to Longdo]
み(P);[あつみ, atsumi] (n) thickness; profound; (P) [Add to Longdo]
め;[あつめ, atsume] (adj-no) thick (esp. paper, cloth) [Add to Longdo]
[こうい, koui] (n) kindness; favor; favour; (P) [Add to Longdo]
[あつうす, atsuusu] (n) stone hand mill [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Did you read that thick book?あなたは、あの分いほんを読んだのですか。
You're going to fall and sprain your ankle wearing sandals with such huge platforms.あんな底のいサンダル履いてたら、転んで捻挫しちゃうぞ。 [M]
I'm very grateful for your sympathy.お心づかいにくお礼申し上げます。
Captain Cook thanked the natives for their hospitality.クック船長はその原住民達の手いもてなしに感謝した。
It's been overcast for the past few days.ここ数日空はい雲に覆われている。
I cannot finish reading this thick book in a week.このい本は1週間では読み終えられない。
I'm deeply grateful for your kindness.ご好意に対しくお礼を申し上げます。
You got served a sukiyaki dinner, then spent the night and had breakfast. Don't you think you were imposing?すき焼きをごちそうになって、一晩泊めてもらったうえに、朝めしまで食べてきたなんて、ちょっとかましすぎるんじゃないか。
The floor is covered with a thick carpet.その床にはいじゅうたんが敷いてある。
The ice is thick enough to walk on.その上を歩けるほど氷はい。
How thick is the board?その板のさはどのくらいですか。
The ice is very thick.その氷はとてもい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あつい, atsui] -dick, herzlich [Add to Longdo]
[こうい, koui] gute_Absicht, Guete, Freundlichkeit [Add to Longdo]
生省[こうせいしょう, kouseishou] Ministerium_fuer_Soziales, Sozialministerium [Add to Longdo]
[こうしょう, koushou] Minister_fuer_soziale_Angelegenheiten [Add to Longdo]
[あつがみ, atsugami] Pappe [Add to Longdo]
[こうがん, kougan] Frechheit, Unverschaemtheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top