ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -即-, *即*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[即, jí, ㄐㄧˊ] promptly, quickly, immediately
Radical: , Decomposition:   ?  卩 [jié, ㄐㄧㄝˊ]
Etymology: [ideographic] A hungry person卩 kneeling over food 皀; compare 既, Rank: 293

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, ] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near, #477 [Add to Longdo]
[lì jí, ㄌㄧˋ ㄐㄧˊ, ] immediately, #1,125 [Add to Longdo]
使[jí shǐ, ㄐㄧˊ ㄕˇ, 使] even if; even though, #1,126 [Add to Longdo]
[jí jiāng, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ, / ] on the eve of; to be about to; to be on the verge of, #1,666 [Add to Longdo]
[jí kě, ㄐㄧˊ ㄎㄜˇ, ] that will do, #2,348 [Add to Longdo]
便[jí biàn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄢˋ, 便] even if; even though, #3,773 [Add to Longdo]
[suí jí, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧˊ, / ] immediately; presently; following which, #3,933 [Add to Longdo]
[dāng jí, ㄉㄤ ㄐㄧˊ, / ] at once; on the spot, #6,368 [Add to Longdo]
[jí rì, ㄐㄧˊ ㄖˋ, ] this or that very day; in the next few days, #8,052 [Add to Longdo]
[jí shí, ㄐㄧˊ ㄕˊ, / ] immediate, #9,540 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そくい, sokui] (n) การขึ้นครองราชย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そく, soku] (adv) (1) instantly; immediately; at once; (int) (2) that is (to say); namely [Add to Longdo]
[そくす, sokusu] (v5s,vi) (See する) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on [Add to Longdo]
する(P);則する[そくする, sokusuru] (vs-s,vi) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on; (P) [Add to Longdo]
ち(P);則ち;乃ち;輒[すなわち, sunawachi] (adv,conj) (uk) that is; namely; i.e.; (P) [Add to Longdo]
ギレ;切れ[そくギレ(即ギレ);そくぎれ(即切れ), soku gire ( soku gire ); sokugire ( soku kire )] (n,vs) (sl) (See キレる) instantly exploding into a rage; sudden outburst [Add to Longdo]
レス[そくレス, soku resu] (n) (abbr) (sl) (See レス) replying to someone's email immediately [Add to Longdo]
[そくい, sokui] (n,vs) enthronement; (P) [Add to Longdo]
位式[そくいしき, sokuishiki] (n) enthronement ceremony; coronation [Add to Longdo]
[そくおう, sokuou] (n,vs) compliance; conformance; adaptation [Add to Longdo]
応部隊[そくおうぶたい, sokuoubutai] (n) rapid reaction force [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
Soviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.イスラム系共和国が独立国家共同体に参加しない場合、それらの国々は独自の勢力を形成し、一触発の民族的、宗教的な亀裂を生じかねない、とソ連、西側の消息筋は警告しています。
She always gives an instant answer.いつでも彼女は座に答えを出す。
Queen Elizabeth's accession to the throne.エリザベス女王の位。
The outraged employee resigned at once.かんかんに怒った社員は、刻会社を辞めた。
I paid cash for the car.この車は金で買った。
This problem must not be dismissed out of hand.この問題を座にはねつけてはならない。
The dog was killed on the spot.その犬は死した。
The goods will be sold on the spot.その商品は売されるだろう。
Even if we do this, it will be another sixty years before the Antarctic ozone hole is repaired.たとえ私たちが座に使用をやめても、南極のオゾンホールが元に戻るのにはさらに後60年かかります。
Since I don't know what questions I'll be asked, I'll have to wing it at my presentation.どんな質問が飛び出すか分からないから、僕としては当意妙で発表するしかないな。 [M]
The posters were immediately removed from the wall.ポスターは刻壁から撤去された。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[そくじ, sokuji] real-time (a-no), immediately [Add to Longdo]
接続[そくせつぞく, sokusetsuzoku] immediate connection, direct connection [Add to Longdo]
[そくち, sokuchi] immediate [Add to Longdo]
値アドレス[そくちアドレス, sokuchi adoresu] immediate address [Add to Longdo]
値データ[そくちデータ, sokuchi de-ta] immediate data [Add to Longdo]
値命令[そくちめいれい, sokuchimeirei] immediate instruction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そく, soku] SOFORT, (EINE STELLE) ANTRETEN, NAEMLICH, d.h. [Add to Longdo]
[そくせき, sokuseki] unvorbereitet, improvisiert [Add to Longdo]
[そくじつ, sokujitsu] am_selben_Tag [Add to Longdo]
[そくじ, sokuji] sofort, sogleich, auf_der_Stelle [Add to Longdo]
[そっきょう, sokkyou] improvisiert, aus_dem_Stegreif [Add to Longdo]
[そっきん, sokkin] Bargeld, Barzahlung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top