ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -危-, *危*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[危, wēi, ㄨㄟ] dangerous, precarious; high
Radical: Decomposition: 厃 (wěi ㄨㄟˇ)  㔾 (xiān ㄒㄧㄢ) 
Etymology: [ideographic] A person 㔾 at the edge of a cliff 厃; 厃 also provides the pronunciation,  Rank: 826

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēi xiǎn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, / ] danger; dangerous, #1,823 [Add to Longdo]
[wēi jī, ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] crisis, #2,778 [Add to Longdo]
[wēi hài, ㄨㄟ ㄏㄞˋ, ] to jeopardize; to harm; to endanger, #3,904 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] danger; to endanger; surname Wei; Taiwan pr. wei2, #6,930 [Add to Longdo]
[wēi jí, ㄨㄟ ㄐㄧˊ, ] to endanger; to jeopardize; a danger (to life, national security etc), #13,653 [Add to Longdo]
[wēi jí, ㄨㄟ ㄐㄧˊ, ] critical; desperate (situation), #14,952 [Add to Longdo]
[wēi fáng, ㄨㄟ ㄈㄤˊ, ] decrepit house, #18,789 [Add to Longdo]
[ān wēi, ㄢ ㄨㄟ, ] safety and danger; safety, #19,934 [Add to Longdo]
害性[wēi hài xìng, ㄨㄟ ㄏㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, ] harmfulness, #21,060 [Add to Longdo]
[wēi nàn, ㄨㄟ ㄋㄢˋ, / ] calamity, #22,349 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きけん, kiken] (n) อันตราย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きぐ, kigu] ความหวาดหวั่น
機的状況[ききてきじょうきょう, kikitekijoukyou] (n ) สถานการณ์สุ่มเสี่ยง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (n) (1) danger; (2) (See 宿) Chinese "rooftop" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
うく[あやうく, ayauku] (adv) (1) (See うい) barely; narrowly; (2) almost; nearly; (P) [Add to Longdo]
ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
ない橋を渡る;あぶない橋を渡る[あぶないはしをわたる, abunaihashiwowataru] (exp,v5r) to tread on thin ice (lit [Add to Longdo]
ながる[あぶながる, abunagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to feel uneasy about; to shrink from [Add to Longdo]
なく[あぶなく, abunaku] (adv) nearly; almost; on the point of (doing) [Add to Longdo]
なげない[あぶなげない, abunagenai] (adj-i) safe; certain [Add to Longdo]
なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out [Add to Longdo]
[あぶなあぶな, abunaabuna] (adv) timidly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Look out!ない!
In 1939, as in 1914, the world was on the brink of war.1939年には、1914年と同様、世界は戦争の機に瀕していた。
Her brother nearly died in a traffic accident nine years ago.9年前、彼女のお兄さんは交通事故でうく命を落とすところでした。
I think it dangerous for you to cross the river.あなたがその川を渡るのは険だと思う。
It is dangerous for you to travel to a foreign country by yourself.あなたが一人で外国に旅行するのは険だ。
I think it dangerous for you to drive a car.あなたが車を運転するのは険だと思う。
You have a large family to support; don't play for high stakes.あなたには扶養しなければならない大きな家族がある。だが険をおかしてまで大きな利益を得ようとするな。
He won't do you any harm.あなたに害を加えることはありません。
One of the greatest dangers in your human relations is self centeredness.あなたの人間関係における最も大きな険の一つは自己中心的になることです。
You need not run the risk.あなたは険を冒す必要はありません。
That dog is too dangerous to be left loose.あの犬を放し飼いにしておくのは険だ。
It is dangerous to climb that mountain.あの山に登るのは険です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Drink to life... to the magnificent, dangerous... brief, wonderful life.[CN] 為生活幹杯... 敬這高尚, 險... 短暫和美妙的人生. Grand Hotel (1932)
It's dangerous, and it's stupid.[JA] 険だしバカげてる CounterPunch (2017)
Because he's an incredibly violent, dangerous man.[JA] ヤツは凶暴で険だ Sexy Rollercoasters (2017)
Weren't you afraid that you might lose your life?[JA] 命を失う険性があるなんて 怖くなかったのかなって Emotions (2017)
Why did those women risk death in order to live there with me?[JA] 女たちはなぜ 険を冒してまで あの家に集まったのだろう? Confrontation (2017)
At the frontier, there will be sentries. - I know.[CN] 这么险我明白 A Farewell to Arms (1932)
"From you she contracted the disease that ends her life, and now she awaits your visit."[CN] 你给了她疾病,她因此生命垂 而且现在她正等着你" The Phantom Carriage (1921)
- Call it danger money.[JA] 険手当です Sexy Rollercoasters (2017)
Mean![CN] 很險,妳別去 The Little Girl Who Conquered Time (1983)
Dangerous friendship.[CN] 险的友谊 Seduction (1929)
Watch out![JA] ない ない ない... Affection (2017)
- Life is wonderful, but it's very dangerous.[CN] - 生活非常美妙, 可也非常險. Grand Hotel (1932)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
機的[ききてき, kikiteki] critical [Add to Longdo]
険域[きけんいき, kiken'iki] critical section [Add to Longdo]
険地域[きけんちいき, kikenchiiki] critical section [Add to Longdo]
険領域[きけんりょういき, kikenryouiki] critical area, region [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
うい[あやうい, ayaui] gefaehrlich [Add to Longdo]
[きぐ, kigu] Befuerchtung, Besorgnis, Furcht [Add to Longdo]
ない[あぶない, abunai] gefaehrlich [Add to Longdo]
[きがい, kigai] Verletzung, Schaden [Add to Longdo]
[ききゅう, kikyuu] Notfall, Krise, drohende_Gefahr [Add to Longdo]
[きき, kiki] Krise, entscheidender_Moment [Add to Longdo]
[きとく, kitoku] todkrank [Add to Longdo]
[きけん, kiken] Gefahr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top