ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

協調

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -協調-, *協調*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协调[xié tiáo, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ, / 調] to coordinate; to harmonize; negotiation, #1,799 [Add to Longdo]
协调员[xié tiáo yuán, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄢˊ, / 調] coordinator, #53,790 [Add to Longdo]
协调世界时[xié tiáo shì jiè shí, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ, / 調] Coordinated Universal Time (UTC) [Add to Longdo]
协调人[xié tiáo rén, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄖㄣˊ, / 調] coordinator [Add to Longdo]
招聘协调人[zhāo pìn xié tiáo rén, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄖㄣˊ, / 調] recruiting coordinator [Add to Longdo]
联合核事故协调中心[lián hé hé shì gù xié diào zhōng xīn, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄠˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / 調] Joint nuclear Accident Coordinating Center (JNACC) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
協調[きょうちょう, kyouchou] (n,vs) (1) cooperation; conciliation; harmony; (2) firm (market) tone; (P) [Add to Longdo]
協調介入[きょうちょうかいにゅう, kyouchoukainyuu] (n,vs) coordinated intervention; joint intervention [Add to Longdo]
協調関係[きょうちょうかんけい, kyouchoukankei] (n) cooperative relationship; partnership [Add to Longdo]
協調作業[きょうちょうさぎょう, kyouchousagyou] (n) interworking [Add to Longdo]
協調試験法[きょうちょうしけんほう, kyouchoushikenhou] (n) {comp} coordinated test method [Add to Longdo]
協調主義[きょうちょうしゅぎ, kyouchoushugi] (n) collaboration [Add to Longdo]
協調[きょうちょうせい, kyouchousei] (n) cooperativeness; spirit of cooperation [Add to Longdo]
協調的マルチタスク[きょうちょうてきマルチタスク, kyouchouteki maruchitasuku] (n) {comp} cooperative multitasking [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's not only the health aspects of sports that appeal to people, but the cooperative aspect that team sports teach, and the competitive aspect in itself.スポーツが人々に訴えるのは、その健康的側面によるだけでなく、チーム競技が養う協調精神、それに競争的側面そのものにもよるのである。
In a fight against speculators who are dumping the U.S. currency, central banks of major countries have carried out massive concerted interventions in the market.米国通貨を大量に売っている投機筋に対抗して、主要国の中央銀行は市場で大規模な協調介入を行った。
What you need to take part in business management is the team spirit to work with many colleagues.企業経営で活躍するために必要となるのが多くの仲間と仕事を遂行するための協調精神です。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
協調試験法[きょうちょうしけんほう, kyouchoushikenhou] coordinated test method [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
協調[きょうちょう, kyouchou] Zusammenarbeit, Harmonie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top