ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

協力

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -協力-, *協力*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协力[xié lì, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˋ, / ] unite in common effort, #36,876 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
協力[きょうりょく, kyouryoku] (vt) ให้ความร่วมมือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
協力(P);共力(iK)[きょうりょく, kyouryoku] (n,vs,adj-no) (See ご協力) cooperation; collaboration; (P) [Add to Longdo]
協力一致[きょうりょくいっち, kyouryokuicchi] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
協力関係[きょうりょくかんけい, kyouryokukankei] (n) cooperative relation; cooperative relationship; collaborative relationships; cooperative structure; cooperative ties; cooperative alliance; partnership; close ties; hookup [Add to Longdo]
協力[きょうりょくこう, kyouryokukou] (n) high-tension steel [Add to Longdo]
協力合意[きょうりょくごうい, kyouryokugoui] (n) agreement to cooperate [Add to Longdo]
協力[きょうりょくしゃ, kyouryokusha] (n) cooperative worker [Add to Longdo]
協力態勢[きょうりょくたいせい, kyouryokutaisei] (n) readiness to cooperate; framework for cooperation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The two boys cooked their meal between them.2人の兄弟は協力して食事をこしらえた。
People of Asia must work together.アジアの民族は協力し合わなければならない。
Without your help this plan would be impossible.あなたがたの協力がなければこの計画は不可能でしょう。
We know we may count on your cooperation.あなたのご協力がいただけるものと確信しています。
If you want to stay a member of this club, you have to fish or cut bait.このままクラブのメンバーを続けたいと思うなら、君ははっきりと協力する姿勢をみせなければ駄目だ。 [M]
I'd like to take advantage of this opportunity to thank you all for your cooperation.この機会を利用して、皆様方のご協力に感謝したいと思います。
Your help would be appreciated on this matter.この件についてご協力いただけたら、ありがたいと思います。
These countries settled the dispute among themselves.これらの国々は互いに協力して紛争を解決した。
Thank you for your cooperation.協力ありがとう。
I appreciate your cooperation.協力に感謝します。
Thank you for your kind assistance.協力に感謝致します。
I really appreciate your cooperation.協力に深く感謝します。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
協力[きょうりょく, kyouryoku] Zusammenarbeit, Kooperation [Add to Longdo]
協力[きょうりょくしゃ, kyouryokusha] Mitarbeiter, Mitwirkender [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top