ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

半分

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -半分-, *半分*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
半分[はんぷん, ] (n adv) ครึ่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
半分[はんぷん, hanpun] ึีครึ่งนาที

Japanese-English: EDICT Dictionary
半分[はんぷん, hanpun] (n-adv,n) half; (P) [Add to Longdo]
半分[はんぷん, hanpun] (n) half minute [Add to Longdo]
半分[はんぶんこ, hanbunko] (n,vs) halfsies; splitting evenly between two people [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Bear in mind that half one's life is lived after forty.40にして人生はまだ半分残っていることを心に留めよ。
That bridge is half as long as this one.あの橋はこの橋の半分の長さである。
The population of Italy is about half as large that of Japan.イタリアの人口は、日本の人口の約半分だ。
Emmy folded the napkin in half.エミーはナプキンを半分に折りたたんだ。
You may take either half of the cake.ケーキのどちらの半分でもとりなさい。
I am halfway through this detective story.この推理小説はまだ半分ぐらいしか読んでいない。
I am halfway through this detective story.この推理小説はまだ半分も読んでない。
I have been typing this report since this morning, but I'm only halfway through.この報告書を今朝からタイプしているのですが、まだ半分しか終わっていません。
The train will get you there after half the time.この列車で行けば半分の時間でいけますよ。
This train will get you there in half the time.この列車で行けば半分の時間で行けます。
Susan is actually your half sister.スーザンはな、実はお前と半分血がつながっているんだ。
Half of the apple was rotten.そのりんごの半分は腐っていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I did what you do. Split it down the middle.[CN] 没有,我和你一样,对半分 The Damned Don't Cry (1950)
Half of the money's gonna be ready for us when we get there.[JA] お金の半分 私たちのために準備ができている 私たちがそこに着くとき。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Next time, you ask for half up front. No, you don't! you f-- you fucking assholes.[JA] 次からは 半分は成功報酬だぞ だめだ! このクソ野郎 楽しいな The Flag House (2017)
I'm okay with that. Half the country can't stand me.[JA] 大丈夫よ 国の半分は私を支持してないわ The Return (2017)
"a 50-50 settlement as best solution.[CN] 对珠宝对半分层是 最好的解决办法 Ninotchka (1939)
Maester Faull was quite the opposite... a brilliant stylist who invented half the stories he tells.[JA] メイスター・フォールは正反対だった... 物語の半分を自分で創作した名文家だ Stormborn (2017)
Take any shape but that, and my nerves shall never tremble.[CN] 只要不是你现在的样子 我的坚定的神经决不会起半分战栗 Macbeth (1971)
Lights out in 30 seconds.[CN] 半分鐘後熄燈 If.... (1968)
The second I get the other half of the money, I'm gone.[JA] 残り半分お金をもらえれば おれはいなくなってる Sock Puppets (2017)
We spend half our lives on the road, wining and dining clients, so the old company car and expense account comes in handy.[JA] 仕事の半分は接待だからな 社用車も役に立つ Sexy Rollercoasters (2017)
All right, we're about fifty-fifty between the mines that are producing...[CN] 好的,我们说好矿坑所得对半分... Wyatt Earp (1994)
Half of what I get.[CN] 我得到的一半分给你 Youth of the Beast (1963)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
半分[はんぶん, hanbun] Haelfte, halb [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top