ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -午-, *午*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[午, wǔ, ㄨˇ] noon; 7th terrestrial branch
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: -, Rank: 1004

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǔ, ㄨˇ, ] 7th earthly branch: 11 a.m.-1 p.m., noon, 5th solar month (6th June-6th July), year of the Horse, #10,004 [Add to Longdo]
[xià wǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄨˇ, ] afternoon; p.m., #542 [Add to Longdo]
[shàng wǔ, ㄕㄤˋ ㄨˇ, ] morning, #840 [Add to Longdo]
[zhōng wǔ, ㄓㄨㄥ ㄨˇ, ] noon; midday, #1,835 [Add to Longdo]
[wǔ cān, ㄨˇ ㄘㄢ, ] lunch; luncheon, #6,758 [Add to Longdo]
[wǔ fàn, ㄨˇ ㄈㄢˋ, / ] lunch, #8,137 [Add to Longdo]
[wǔ hòu, ㄨˇ ㄏㄡˋ, / ] afternoon, #10,059 [Add to Longdo]
[wǔ yè, ㄨˇ ㄧㄝˋ, ] midnight, #11,394 [Add to Longdo]
[wǔ jiào, ㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] siesta; afternoon nap, #16,646 [Add to Longdo]
[duān wǔ jié, ㄉㄨㄢ ㄨˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] The Dragon Boat Festival (the 5th day of the 5th lunar month), #23,977 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ごぜん, gozen, gozen , gozen] (abbrev) ช่วงเช้า
[ごご, gogo, gogo , gogo] (abbrev) ช่วงบ่าย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ごぜん, gozen] TH: ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้า  EN: morning

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うま, uma] (n) seventh sign of Chinese zodiac (The Horse, 11am-1pm, south, May); (P) [Add to Longdo]
後(P);后(oK)[ごご, gogo] (n-adv,n-t) afternoon; p.m.; (P) [Add to Longdo]
後一[ごごいち, gogoichi] (n) first thing in the afternoon [Add to Longdo]
後中[ごごじゅう, gogojuu] (n) throughout the afternoon [Add to Longdo]
[ごこく, gokoku] (n) noon [Add to Longdo]
[ごさん, gosan] (n,vs) lunch; dinner [Add to Longdo]
餐会[ごさんかい, gosankai] (n) luncheon party [Add to Longdo]
[ごすい, gosui] (n,vs) nap; siesta [Add to Longdo]
[ごぜん, gozen] (n-adv,n-t) morning; a.m.; (P) [Add to Longdo]
前中[ごぜんちゅう, gozenchuu] (n) this morning; in the morning; throughout the morning [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We'll release the final agenda on Monday morning of January 20, so please reply quickly.1月20日(月曜日)の前中に最終の議事事項を出しますので、早急にお返事を下さい。
I have kept available the afternoon of the 20th and the 21st, and would like to know if Mr Grant will be available for a meeting on either of those two days.20日と21日の後を空けてありますので、この2日間のいずれかにグラント様とお会いしたいと考えています。
This is to confirm the appointment we made to meet at your office at 10:00 am on Monday, February 27th.2月27日(月曜日)のお約束の確認ですが、前10時に貴社にお伺いするということでしたね。
I am free all afternoon on February 27.2月27日の後はずっと空いています。
Can we meet February 28, around 3:00 pm?2月28日の後3時頃はどう。
I would greatly appreciate it if we could change our appointment to March 6 at 3:00 pm.3月6日の後3時に変更していただければ幸いです。
Would you please arrange to meet with me either on the morning of April 5 or 6?4月5日か6日の前中にお会いできませんか。
I'd like to meet you either on the morning of April 5 or on the afternoon of April 6?4月5日の前中か6日の後にお会いしたいのですが。
Would you please meet me at Yaesu central gate of Tokyo Station on Monday May 10 at 3:00 p.m?5月10日月曜日の後3時に東京駅八重洲中央口で待ち合わせをしていただけませんか。
Would you please pick me up at the hotel on Friday July 11 at 10:00 a.m?7月11日金曜日の前10時にホテルに迎えに来ていただけませんか。
What do you want to do in the afternoon?あなたは後何をしたいですか。
Would you like to go to the zoo this afternoon?あなたは今日の後、動物園に行きたいですか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ご, go] Mittag [Add to Longdo]
[ごぜん, gozen] Vormittag [Add to Longdo]
前中[ごぜんちゅう, gozenchuu] den_ganzen_Vormittag [Add to Longdo]
[ごご, gogo] Nachmittag [Add to Longdo]
後四時[ごごよじ, gogoyoji] 4 Uhr_nachmittags [Add to Longdo]
[ごすい, gosui] Mittagsschlaf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top