ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

区域

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -区域-, *区域*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
区域[qū yù, ㄑㄩ ㄩˋ, / ] area; region; district, #1,217 [Add to Longdo]
区域网络[qū yù wǎng luò, ㄑㄩ ㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] local area network; LAN [Add to Longdo]
区域网路[qū yù wǎng lù, ㄑㄩ ㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] local area network; LAN [Add to Longdo]
区域网路技术[qū yù wǎng lù jì shù, ㄑㄩ ㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] LAN technology [Add to Longdo]
南亚区域合作联盟[Nán Yà Qū yù Hé zuò Lián méng, ㄋㄢˊ ㄧㄚˋ ㄑㄩ ㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] South Asian Association for Regional Cooperation [Add to Longdo]
大湄公河次区域[Dà Méi gōng hé cì qū yù, ㄉㄚˋ ㄇㄟˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄘˋ ㄑㄩ ㄩˋ, / ] Greater Mekong Subregion (GMS), area of economic cooperation between China and Vietnam [Add to Longdo]
大湄公河次区域合作[Dà Méi gōng hé cì qū yù hé zuò, ㄉㄚˋ ㄇㄟˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄘˋ ㄑㄩ ㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Greater Mekong Subregion (GMS), economic cooperation program between China and Vietnam [Add to Longdo]
太平洋区域[Tài píng yáng qū yù, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ ㄑㄩ ㄩˋ, / ] the Pacific region; the Pacific rim [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
区域[くいき, kuiki] เขต บริเวณ พื้นที่

Japanese-English: EDICT Dictionary
区域[くいき, kuiki] (n) (1) limits; boundary; domain; zone; sphere; territory; (2) area (e.g. in programming languages); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is said that treasure is buried in this area.この区域に財宝が埋まっているという話だ。
Plans for a new trade zone are still on the drawing board.新しい貿易区域の計画はまだ実施の段階にありません。
You must not park your car in a no parking zone.駐車禁止区域に車を止めてはいけません。
His shop is in a busy section of town.彼の店は町の賑やかな区域にある。
She wants to extend the no-smoking area.彼女は禁煙区域を広げたいと思っている。
Prefectures are governmental divisions of France and Japan.府県はフランスや日本の行政区域である。
Controlled Access Zone: No entry without permission.管理区域 − 許可なくして立ち入りを禁ず。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
区域[くいき, kuiki] area (e.g. in programming languages) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
区域[くいき, kuiki] Bezirk, Zone, Bereich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top