ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -区-, *区*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[区, qū, ㄑㄩ] area, district, region, ward; surname
Radical: , Decomposition:   匸 [, ㄒㄧˋ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A place 匸 under a lord's control 乂, Rank: 265

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Ōu, ㄡ, / ] surname Ou, #320 [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, / ] area; region; district; small; distinguish, #320 [Add to Longdo]
[dì qū, ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] region; area; prefecture (main subdivision of most PRC provinces), #497 [Add to Longdo]
[qū yù, ㄑㄩ ㄩˋ, / ] area; region; district, #1,217 [Add to Longdo]
[shè qū, ㄕㄜˋ ㄑㄩ, / ] community, #1,289 [Add to Longdo]
[xiǎo qū, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄩ, / ] neighborhood; district, #2,157 [Add to Longdo]
[qū bié, ㄑㄩ ㄅㄧㄝˊ, / ] difference; to distinguish; to discriminate; to make a distinction, #2,965 [Add to Longdo]
[chéng qū, ㄔㄥˊ ㄑㄩ, / ] city district; urban district, #4,482 [Add to Longdo]
开发[kāi fā qū, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄑㄩ, / ] development zone, #4,556 [Add to Longdo]
自治[zì zhì qū, ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, / ] autonomous region, namely: Inner Mongolia 內蒙古自治區|内蒙古自治, Guangxi 廣西壯族自治區|广西壮族自治, Tibet 西藏自治區|西藏自治, Ningxia 寧夏回族自治區|宁夏回族自治, Xinjiang 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治, #4,738 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[くかん, kukan] (n) ช่วง,ระยะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[くいき, kuiki] เขต บริเวณ พื้นที่

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
切る[くぎる, kugiru] TH: ขีดคั่น  EN: to punctuate
切る[くぎる, kugiru] TH: จบ  EN: to put an end
[くぶん, kubun] TH: การแบ่งประเภท  EN: section

Japanese-English: EDICT Dictionary
[く, ku] (n) ward; district; section; (P) [Add to Longdo]
々(P);[まちまち, machimachi] (adj-na,adj-no) several; various; divergent; conflicting; different; diverse; (P) [Add to Longdo]
々;[くく, kuku] (adj-t,adv-to) petty; trivial; insignificant; trifling [Add to Longdo]
きり子[くきりし, kukirishi] (n) {comp} delimiter [Add to Longdo]
の財政[くのざいせい, kunozaisei] (n) ward finances [Add to Longdo]
オクテット[くオクテット, ku okutetto] (n) {comp} row octet [Add to Longdo]
[くいき, kuiki] (n) (1) limits; boundary; domain; zone; sphere; territory; (2) area (e.g. in programming languages); (P) [Add to Longdo]
画(P);[くかく, kukaku] (n,vs) division; section; compartment; boundary; area; block; (P) [Add to Longdo]
画整理;劃整理[くかくせいり, kukakuseiri] (n) land readjustment; town planning [Add to Longdo]
[くかい, kukai] (n) ward assembly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten years ago the ward office gave us ballpoint pens on the Coming of Age Day.10年前の成人の日に役所からボールペンをもらった。
Successfully demonstrated a new product in 7 districts.7地で新製品のデモンストレーションを行い、成功しました。
That fellow can't tell right from wrong.あいつは善悪の別がない。
Are you familiar with this area?あなたはこの地をよく知っていますか。
Can you tell Tom from his twin brother?あなたはトムと彼のふたごの兄弟とを別できますか。
Can you tell a duck from a goose?アヒルとガチョウの別が付きますか。
I can't distinguish a frog from a toad.カエルとヒキガエルの別が出来ない。
The playground is divided into three areas by white lines.グランドは白線で3つに切られている。
The bus fare here is 90 yen a section.このバスは一間90円です。
It is said that treasure is buried in this area.この域に財宝が埋まっているという話だ。
In this program, Councillor Carter introduces himself and explains what this area is all about.この地がいったいどういうところなのかを説明してくれます。
We can get three stations in this area.この地では三局受信できます。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
きり子[くきりし, kukirishi] delimiter [Add to Longdo]
オクテット[くオクテット, ku okutetto] row octet [Add to Longdo]
[くいき, kuiki] area (e.g. in programming languages) [Add to Longdo]
[くかく, kukaku] block [Add to Longdo]
[くかん, kukan] dimension, segment [Add to Longdo]
切り記号[くぎりきごう, kugirikigou] delimiter, separator [Add to Longdo]
切り子機能[くぎりしきのう, kugirishikinou] delimiter role [Add to Longdo]
切り子集合[くぎりししゅうごう, kugirishishuugou] delimiter set [Add to Longdo]
切り子集合引数[くぎりししゅうごうひきすう, kugirishishuugouhikisuu] delimiter set parameter [Add to Longdo]
切り子文字[くぎりしもじ, kugirishimoji] delimiter characters [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[く, ku] STAEDTISCHER VERWALTUNGSBEZIRK, DISTRIKT, GEBIET [Add to Longdo]
[く, ku] staedtischer_Verwaltungsbezirk [Add to Longdo]
[く, ku] staedtischer_Verwaltungsbezirk, Distrikt, Gebiet [Add to Longdo]
[く, ku] staedtischer_Verwaltungsbezirk, Distrikt, Gebiet [Add to Longdo]
[くぶん, kubun] Einteilung, Teilung, Gliederung [Add to Longdo]
切る[くぎる, kugiru] abteilen, mit_Satzzeichen_versehen [Add to Longdo]
[くべつ, kubetsu] Unterschied, Unterscheidung [Add to Longdo]
[くいき, kuiki] Bezirk, Zone, Bereich [Add to Longdo]
[くかん, kukan] Strecke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top