ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -匹-, *匹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[匹, pǐ, ㄆㄧˇ] bolt of cloth; mate, one of a pair; measure word for horses
Radical: , Decomposition:   匸 [, ㄒㄧˋ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictographic] A roll of cloth, Rank: 1908

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pī, ㄆㄧ, ] mate; one of a pair, #5,677 [Add to Longdo]
[pǐ, ㄆㄧˇ, ] ordinary person; classifier for horses, mules etc; classifier for cloth: bolt, #5,677 [Add to Longdo]
[pǐ pèi, ㄆㄧˇ ㄆㄟˋ, ] to match, #9,858 [Add to Longdo]
奥林[Ào lín pǐ kè, ㄠˋ ㄌㄧㄣˊ ㄆㄧˇ ㄎㄜˋ, / ] Olympic, #10,638 [Add to Longdo]
[mǎ pǐ, ㄇㄚˇ ㄆㄧˇ, / ] horses, #22,065 [Add to Longdo]
阿司[ā sī pǐ lín, ㄚ ㄙ ㄆㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, ] aspirin, #26,961 [Add to Longdo]
[bù pǐ, ㄅㄨˋ ㄆㄧˇ, ] cloth (by the yard), #37,886 [Add to Longdo]
奥林克运动会[Ào lín pǐ kè yùn dòng huì, ㄠˋ ㄌㄧㄣˊ ㄆㄧˇ ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] Olympic Games; the Olympics, #43,126 [Add to Longdo]
单枪[dān qiāng pǐ mǎ, ㄉㄢ ㄑㄧㄤ ㄆㄧˇ ㄇㄚˇ, / ] lit. single spear and horse (成语 saw); fig. single handed; unaccompanied, #44,846 [Add to Longdo]
阿斯[ā sī pǐ lín, ㄚ ㄙ ㄆㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, ] also written 阿司林; aspirin, #48,208 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);疋[ひき(P);き, hiki (P); ki] (ctr) (1) (ひき only) counter for small animals; (2) counter for rolls of cloth (two han in size); (3) (き only) (arch) counter for horses; (n) (4) roll of cloth; (P) [Add to Longdo]
偶;[ひつぐう, hitsuguu] (n,vs) (1) (arch) pair; couple (husband and wife); (n) (2) (arch) friend; comrade [Add to Longdo]
[ひってき, hitteki] (n,vs) comparing with; match; rival; equal; (P) [Add to Longdo]
[ひっぷ, hippu] (n) (humble) man; coarse man; rustic [Add to Longdo]
夫の勇[ひっぷのゆう, hippunoyuu] (n) rash courage [Add to Longdo]
[ひっぷひっぷ, hippuhippu] (n) coarse men and women [Add to Longdo]
[ひっぷ, hippu] (n) coarse woman; country woman [Add to Longdo]
[ひっちゅう, hicchuu] (n,vs) equal; match [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Both dogs are asleep.の犬は眠っている。
A dog is running in the park.のイヌが公園で走っています。
A grasshopper and many ants lived in a field.のキリギリスと多くのアリが野原に住んでいた。
A cat appeared from behind the curtain.の猫がカーテンの陰から現れた。
The house was empty except for a cat.の猫を別とすれば家は空っぽだった。
I have two dogs. One is white and the other black.犬を飼っているが、1は白でもう1は黒だ。
If you run after two hares, you will catch neither.のうさぎを追いかけると両方ともとらえられない。
You have four dogs.あなたは4の犬を飼っています。
You are equal to him in intelligence.あなたは知力で彼に敵している。
No other English dramatist rivals Shakespeare.イギリスの劇作家でシェイクスピアに敵する者はほかにいない。
We have three dogs, one white and two black.うちには犬が3いて、白いのが1、黒いのが2です。
My dog is the bigger of the two.うちの犬は2のうち大きいほうです。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひつ, hitsu] (Numeralklassifikator fuer Tiere und Stoffrollen) [Add to Longdo]
[ひつ, hitsu] VERGLEICHEN, ALLEIN [Add to Longdo]
[ひっぷ, hippu] ein_Mann, einfacher_Mann, ungebildeter_Mann [Add to Longdo]
[ひってき, hitteki] ebenbuertig_sein, gewachsen_sein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top