ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -化-, *化*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[化, huà, ㄏㄨㄚˋ] to change, to convert, to reform; -ize
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  匕 [, ㄅㄧˇ]
Etymology: -, Rank: 178

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huā, ㄏㄨㄚ, ] variant of 花, #1,706 [Add to Longdo]
[huà, ㄏㄨㄚˋ, ] to make into; to change into; -ization; to ... -ize; to transform; abbr. for chemistry 学, #1,706 [Add to Longdo]
[wén huà, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] culture; civilization; cultural, #296 [Add to Longdo]
[biàn huà, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] change; vary, #606 [Add to Longdo]
现代[xiàn dài huà, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] modernization, #2,314 [Add to Longdo]
[qiáng huà, ㄑㄧㄤˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] to strengthen; to intensify, #2,563 [Add to Longdo]
[huà xué, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] chemistry; chemical, #3,092 [Add to Longdo]
[yōu huà, ㄧㄡ ㄏㄨㄚˋ, / ] optimization; to optimize; to make superior, #3,310 [Add to Longdo]
[zhuǎn huà, ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] change; transform, #3,723 [Add to Longdo]
[xiāo huà, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ, ] digest; digestion; digestive, #3,778 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[けしょう, keshou] (n) เครื่องสำอาง, เครื่องแต่งหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] (n) ห้องสุขา
学工学[かがくこうがく, kagakukougaku] (n) วิศวกรรมเคมี
学調味料[かがくちょうみりょう, kagakuchoumiryou] (n, phrase) ผงชูรส

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ける[ばける, bakeru] TH: แปลงร่าง  EN: to appear in disguise
ける[ばける, bakeru] TH: เปลี่ยนรูปเป็น  EN: to take the form of
学的[かがくてき, kagakuteki] TH: ทางเคมี  EN: chemical (an)
する[かする, kasuru] TH: เปลี่ยนสภาพกลายเป็น ใช้ต่อท้ายคำที่แสดงสภาพเพื่อทำให้เป็นกริยา  EN: to change into

Japanese-English: EDICT Dictionary
[か, ka] (suf) (See する) action of making something; -ification [Add to Longdo]
かす;魅す[ばかす, bakasu] (v5s,vt) to bewitch; to confuse; to enchant; to delude [Add to Longdo]
[ばけ, bake] (n,adj-no) (1) transforming oneself; taking on another form; disguising oneself; (2) artificial fly (for fishing) [Add to Longdo]
けの皮;の皮(io)[ばけのかわ, bakenokawa] (n) masking one's true character; disguise; sheep's clothing [Add to Longdo]
けの皮を現わす;けの皮を現す[ばけのかわをあらわす, bakenokawawoarawasu] (exp,v5s) to expose one's true colors (colours); to expose one's true character [Add to Longdo]
けの皮を剥ぐ;けの皮をはぐ[ばけのかわをはぐ, bakenokawawohagu] (exp,v5g) to unmask (someone's true nature) [Add to Longdo]
ける[ばける, bakeru] (v1,vi) (1) to appear in disguise; to take the form of; (2) to change for the worse; to corrupt; (P) [Add to Longdo]
けチェック[ばけチェック, bake chiekku] (n) {comp} parity check (data, memory, etc.) [Add to Longdo]
け猫[ばけねこ, bakeneko] (n) monster cat; cat with magical powers [Add to Longdo]
け物(P);[ばけもの(P);ばけもん(ik);バケモン, bakemono (P); bakemon (ik); bakemon] (n) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What do you mean by cultural relativism?「文相対主義」とはどういう意味ですか。
A year had passed by and his body turned to dust.1年が過ぎ、彼の死体は塵とした。
The second argument deals with the naturalization of foreign workers in Japan.2番目の議論は日本の外国人労働者の帰に関するものである。
Food you eat which you don't like will not digest well.あなたが食べる食物で好きでないものはよく消しない。
Can you justify your action?あなたは自分の行為を正当できますか。
That old house is thought to be haunted.あの古い家には良くおけが出るそうだ。
That country's economic situation changes from day to day.あの国の経済状態は日ごとに変する。
She looks young because of her makeup, but she is already more than forty years old.あの人はお粧のせいで若く見えるけど、もう40歳を越えているのよ。 [F]
That store no longer sells cosmetics.あの店ではもう粧品は売っていない。
There are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.アマゾンのジャングルやニューギニア島には、いわゆる原始的な文があり、ヨーロッパやアジアやアフリカにはいわゆる進歩した文がある。しかし、このいずれの文の言語も同じように進歩しており、複雑なのである。
The American culture had been transplanted from Europe.アメリカの文はヨーロッパから移植されたものだ。
In American culture, speech is golden.アメリカ文では、雄弁は金である。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ける[ばける, bakeru] to corrupt [Add to Longdo]
けチェック[ばけチェック, bake chiekku] parity check (data, memory, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かす[ばかす, bakasu] behexen [Add to Longdo]
ける[ばける, bakeru] sich_verwandeln [Add to Longdo]
け物[ばけもの, bakemono] Gespenst, Geist [Add to Longdo]
[かがく, kagaku] Chemie [Add to Longdo]
[けしょう, keshou] das_Schminken, Schminke [Add to Longdo]
粧品[けしょうひん, keshouhin] Toilettengegenstaende [Add to Longdo]
粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] Toilettenzimmer [Add to Longdo]
粧箱[けしょうばこ, keshoubako] Kosmetikbeutel, Kosmetikkoefferchen [Add to Longdo]
[かせん, kasen] Kunstfaser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top