ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -包-, *包*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[包, bāo, ㄅㄠ] wrap, pack, bundle; package
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  巳 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [ideographic] To swaddle 勹 a baby 巳; 勹 also provides the pronunciation,  Rank: 454

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bāo, ㄅㄠ, ] to cover; to wrap; to hold; to include; to take charge of; package; wrapper; container; bag; to hold or embrace; bundle; packet; to contract (to or for); surname Bao, #672 [Add to Longdo]
[bāo kuò, ㄅㄠ ㄎㄨㄛˋ, ] to comprise; to include; to involve; to incorporate; to consist of, #297 [Add to Longdo]
[bāo zhuāng, ㄅㄠ ㄓㄨㄤ, / ] pack; package, #3,106 [Add to Longdo]
[bāo hán, ㄅㄠ ㄏㄢˊ, ] to contain; to embody; to include, #4,446 [Add to Longdo]
[hóng bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] lit. money wrapped in red as a gift; a bonus payment; a kickback; a bribe, #4,580 [Add to Longdo]
[chéng bāo, ㄔㄥˊ ㄅㄠ, ] contract, #4,704 [Add to Longdo]
[miàn bāo, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ, / ] bread, #6,188 [Add to Longdo]
[qián bāo, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄠ, / ] purse; wallet, #6,402 [Add to Longdo]
[bāo wéi, ㄅㄠ ㄨㄟˊ, / ] surround; encircle, #6,897 [Add to Longdo]
[bāo guǒ, ㄅㄠ ㄍㄨㄛˇ, ] wrap up; bind up; bundle; package, #7,365 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[つつむ, tsutsumu] Thai: ห่อ
[つつむ, tsutsumu] Thai: บรรจุ English: to pack
[つつむ, tsutsumu] Thai: ห่อของ English: to do up

Japanese-English: EDICT Dictionary
[パオ, pao] (n) (See ゲル・3) yurt (chi [Add to Longdo]
まる[くるまる, kurumaru] (v5r,vi) to be wrapped up (e.g. in a blanket); to cover oneself [Add to Longdo]
[つつみ, tsutsumi] (n) bundle; package; parcel; bale; (P) [Add to Longdo]
みなく[つつみなく, tsutsuminaku] (adv) without concealment; without reserve; frankly [Add to Longdo]
み隠し[つつみかくし, tsutsumikakushi] (n,vs) concealment [Add to Longdo]
み隠す;隠す;み匿す;みかくす[つつみかくす, tsutsumikakusu] (v5s,vt) to conceal; to keep secret; to cover up [Add to Longdo]
み金;[つつみがね;つつみきん, tsutsumigane ; tsutsumikin] (n) money tip wrapped in paper [Add to Longdo]
み構え;構え[つつみがまえ, tsutsumigamae] (n) kanji "wrapping" radical (radical 20) [Add to Longdo]
み込む[つつみこむ, tsutsumikomu] (v5m,vt) to wrap up [Add to Longdo]
み紙(P);[つつみがみ, tsutsumigami] (n) wrapping paper; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Did you get the package I sent you?お送りした小、受け取りましたか。
Can you wrap these neatly for me?きれいにんでいただけますか。
Could you wrap it in Christmas wrapping?クリスマスプレゼント用に装してください。
This instant soup comes in individual packets.このインスタントスープは1つ1つみの中に入っている。
This parcel is dressed to you.この小は君宛てだ。 [M]
I'd like to mail this package to Canada.この小をカナダへ送りたいのですが。
I want you to send this parcel at once.この小をすぐ送ってもらいたい。
I want to send this parcel at once.この小をすぐ送りたい。
I'd like to have this parcel registered.この小を書留にしたいのですが。
Please send this parcel by sea.この小を船便で送ってください。
Will you mail this parcel for me?この小を郵便で出してくれませんか。
Please take this parcel to the post-office.この小を郵便局へもっていってください。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't. We're boxed in.[JA] 囲された Sexy Rollercoasters (2017)
Engulfed?[JA] まれて? After Porn Ends 2 (2017)
Mr Poe. Dear Mr Poe.[CN] 亲爱的先生 A Series of Unfortunate Events (2004)
I would live a life filled... engulfed... consumed... by lust.[JA] 人生が一杯に... ...まれて... ...虜になって... After Porn Ends 2 (2017)
So...you want a treaty...against the Pritish?[CN] 所以,你要含 一项协议对pritannerna? Gladiatress (2004)
50? Including geese.[CN] 50,括鹅。 Gladiatress (2004)
The Dornish will lay siege to the capital alongside the Tyrell army.[JA] ドーン軍はタイレル軍と共に 王都を囲する Stormborn (2017)
Poe, Mulctuary Management.[CN] 小姓, "谋人银行" 的代表 A Series of Unfortunate Events (2004)
A room filled with thousands of books on nearly every subject.[CN] 藏书可谓罗万有 A Series of Unfortunate Events (2004)
Commit to the blockade of King's Landing.[JA] キングズ・ランディングの囲に集中する The Spoils of War (2017)
I'll bandage you.[JA] 私はあなたを帯します。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Fools![CN] 狂人已经围了我们! Gladiatress (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
括的[ほうかつてき, houkatsuteki] comprehensive [Add to Longdo]
括的試験サービス[ほうかつてきしけんサービス, houkatsutekishiken sa-bisu] comprehensive testing service [Add to Longdo]
絡線[ほうらくせん, hourakusen] envelope [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
み紙[つつみがみ, tsutsumigami] Einwickelpapier, Packpapier [Add to Longdo]
[つつむ, tsutsumu] einwickeln, verpacken [Add to Longdo]
[ほうちょう, houchou] Kuechenmesser [Add to Longdo]
[ほうがん, hougan] enthalten, umfassen, einschliessen [Add to Longdo]
[ほうい, houi] Einschliessung, Umschliessung, Belagerung [Add to Longdo]
容力[ほうようりょく, houyouryoku] Kapazitaet, Toleranz, Grossmut [Add to Longdo]
[ほうたい, houtai] Verband, Binde [Add to Longdo]
括的[ほうかつてき, houkatsuteki] umfassend, einschliessend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top