ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -募-, *募*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[募, mù, ㄇㄨˋ] to levy, to raise; to recruit; to summon
Radical: , Decomposition:   莫 [, ㄇㄛˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 2657

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mù, ㄇㄨˋ, ] canvass for contributions; to recruit; to collect; to raise, #6,946 [Add to Longdo]
[mù jí, ㄇㄨˋ ㄐㄧˊ, ] to raise; to collect, #6,322 [Add to Longdo]
[zhāo mù, ㄓㄠ ㄇㄨˋ, ] to recruit; to enlist, #9,217 [Add to Longdo]
[mù juān, ㄇㄨˋ ㄐㄩㄢ, ] to solicit contributions, #15,053 [Add to Longdo]
[mù kuǎn, ㄇㄨˋ ㄎㄨㄢˇ, ] raise funds; fund-raising; raise money, #65,114 [Add to Longdo]
[chóu mù, ㄔㄡˊ ㄇㄨˋ, / ] to raise funds; to collect money, #83,117 [Add to Longdo]
[zhēng mù, ㄓㄥ ㄇㄨˋ, / ] to conscript, #83,828 [Add to Longdo]
[juān mù, ㄐㄩㄢ ㄇㄨˋ, ] to solicit contributions; to collect donations, #180,667 [Add to Longdo]
[mù huà, ㄇㄨˋ ㄏㄨㄚˋ, ] to collect alms (Buddh.), #196,141 [Add to Longdo]
[gōng mù, ㄍㄨㄥ ㄇㄨˋ, ] public placement (investing) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ぼしゅう, boshuu] TH: การรับสมัคร  EN: recruiting (vs)
[つのる, tsunoru] TH: รับสมัคร  EN: to invite
[つのる, tsunoru] TH: เชิญชวนให้ร่วมงาน  EN: to solicit help, participation, etc

Japanese-English: EDICT Dictionary
って来る食欲[つのってくるしょくよく, tsunottekurushokuyoku] (n) rising appetite [Add to Longdo]
らす[つのらす, tsunorasu] (v5s) to exacerbate; to exasperate [Add to Longdo]
[つのる, tsunoru] (v5r,vt) (1) to invite contributions, etc.; to solicit help, participation, etc.; to recruit (e.g. soldiers); (v5r,vi) (2) to grow violent; to become stronger; to become worse; (P) [Add to Longdo]
[ぼきん, bokin] (n,vs,adj-no) fund-raising; collection of funds; (P) [Add to Longdo]
金運動[ぼきんうんどう, bokin'undou] (n) fund-raising drive or campaign [Add to Longdo]
金活動[ぼきんかつどう, bokinkatsudou] (n) fund-raising activities [Add to Longdo]
金箱[ぼきんばこ, bokinbako] (n) collection box [Add to Longdo]
[ぼさい, bosai] (n,vs) raising of a loan; loan floatation [Add to Longdo]
[ぼしゅう, boshuu] (n,vs) recruiting; taking applications; (P) [Add to Longdo]
集広告[ぼしゅうこうこく, boshuukoukoku] (n) recruitment advertisement [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Many boys and girls ranging from 12 to 18 entered the contest.12歳から18歳にわたるたくさんの少年少女たちがそのコンテストに応した。
There were 20 failures among 50 applicants.50人の応者のうち20人が不合格となった。
The applicant will be coming to see you the day after tomorrow.あさって応者があなたに会いに来ることになっています。
When applying to American universities, your TOEFL score is only one factor.アメリカの大学に応する際に、トフルの成績は一つの要因でしかない。
Our basketball team is recruiting tall boys.うちのバスケット部は背の高い男子を集している。
We must select one from among these applicants.この応の中から一人を選ばなくてはなりません。
I applied for membership in the association.その会の会員集に応した。
When the school needed a new teacher, he applied for the position.その学校で新しい教師を必要としていたので、彼はその職に応した。
Why do not apply for that job?その仕事に応したらどうだい。
It is up to you to apply for the job.その仕事に応するかしないかは、あなたが決めることです。
Six people applied for the job, but none of them were employed.その職には6人の応者があったが、誰も採用されなかった。
There were a good many candidates for the position.その職にはかなり多数の応者があった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つのる, tsunoru] werben, anwerben, aufbringen, heftiger_werden [Add to Longdo]
[ぼきん, bokin] Geldsammlung [Add to Longdo]
[ぼしゅう, boshuu] Personaleinstellung, Anwerbung, Einladung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top