ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勝-, *勝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[勝, shèng, ㄕㄥˋ] victory; to excel, to truimph
Radical: , Decomposition:   月 [yuè, ㄩㄝˋ]  劵 [juàn, ㄐㄩㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] flesh

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shèng, ㄕㄥˋ, / ] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task), #1,206 [Add to Longdo]
胜利[shèng lì, ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] victory, #1,344 [Add to Longdo]
战胜[zhàn shèng, ㄓㄢˋ ㄕㄥˋ, / ] prevail; surmount, #2,881 [Add to Longdo]
取胜[qǔ shèng, ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ, / ] score a victory, #7,230 [Add to Longdo]
胜负[shèng fù, ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, / ] victory or defeat; the outcome of a battle, #9,059 [Add to Longdo]
胜过[shèng guò, ㄕㄥˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] excel, #13,190 [Add to Longdo]
不胜[bù shèng, ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, / ] cannot bear or stand; be unequal to; very; extremely, #13,509 [Add to Longdo]
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, / ] qualified; competent (professionally); to be up to a task, #14,889 [Add to Longdo]
全胜[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, / ] total victory; to excel by far; name of a tank; slam, #17,809 [Add to Longdo]
胜地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, / ] well-known scenic spot, #21,663 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かちき, kachiki] (n, adj) ชอบเอาชนะ,ไม่ยอมแพ้
[しょうそ, shouso] (n) ชนะ(คดีความ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょうしゃ, shousha] (adv) ชัยชนะ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かつ, katsu] TH: ชนะ
[しょうり, shouri] TH: ชัยชนะ  EN: victory
[しょうり, shouri] TH: มีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้าม  EN: conquest
[しょうり, shouri] TH: ความสำเร็จ  EN: success
[しょうり, shouri] TH: ชนะ  EN: win

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょう, shou] (n) (1) win; victory; (2) beautiful scenery; scenic spot; (suf,ctr) (3) (ant [Add to Longdo]
たれぬ[かたれぬ, katarenu] (adj-f) unable to win [Add to Longdo]
[がち, gachi] (n) win; victory; (P) [Add to Longdo]
[がち, gachi] (suf) (uk) apt to do; liable to do; tend to do (used to describe a negative tendency) [Add to Longdo]
ちっ放し[かちっぱなし, kachippanashi] (n) winning straight victories; making a clean score [Add to Longdo]
ちっ放す[かちっぱなす, kachippanasu] (v5s) to win consecutive; to have a long winning streak [Add to Longdo]
ち越し[かちこし, kachikoshi] (n) more wins than losses (sport); (P) [Add to Longdo]
ち越す[かちこす, kachikosu] (v5s,vi) to have more wins than losses; to lead (someone) by (three) matches; (P) [Add to Longdo]
ち気;[かちき, kachiki] (adj-na,n) determined or unyielding spirit [Add to Longdo]
ち栗;搗ち栗;栗;搗栗[かちぐり, kachiguri] (n) dried chestnut [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do as you like.手にすれば?
The Conservative Party won the election in 1992.1992年の選挙では保守党が利を収めた。
The two teams competed in the final game.2チームは決戦で競った。
The L.A. Lakers have got the game in the bag.L・Aレーカースはゲームにつにちがいない。
Do you think the Braves will take the series?アトランタ・ブレーブスは、ワールドシリーズで優できると思いますか。
You're expected to hail it as a triumph.あなたはそれを大利と認めるべきだ。
That team has little, if any, chance of winning.あのチームは、あるとしても、まず優の望みはない。
Those two runners were head to head right up till the finals in the Olympics.あの二人のランナーはオリンピックの決戦まで互いに一歩もゆずらぬ闘いをした。
That horse may be a good bet.あの馬に賭ければつかもしれない。
Overcome all difficulties.あらゆる困難に打ちつ。
Be it ever so humble, there's no place like home. [Proverb]いかに粗末であろうとも我が家にる所はない。
Several teams are contending for the prize.いくつかのチームがその賞をち取ろうと競い合っています。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ち誇る[かちほこる, kachihokoru] triumphieren, siegestrunken [Add to Longdo]
ち越し[かちこし, kachikoshi] Punktvorsprung, Punktevorsprung (im Sport) [Add to Longdo]
ち通す[かちとおす, kachitoosu] hintereinander_gewinnen [Add to Longdo]
[かつ, katsu] gewinnen, siegen [Add to Longdo]
[まさる, masaru] uebertreffen [Add to Longdo]
[しょうり, shouri] -Sieg [Add to Longdo]
利者[しょうりしゃ, shourisha] Sieger, Gewinner [Add to Longdo]
[しょうはい, shouhai] Sieg_oder_Niederlage, Ausgang (eines_Kampfes) [Add to Longdo]
[しょうしゃ, shousha] Sieger, Gewinner [Add to Longdo]
[しょうそ, shouso] einen_Prozess_gewinnen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top