ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -務-, *務*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[務, wù, ㄨˋ] affairs, business; should; must
Radical: , Decomposition:   矛 [máo, ㄇㄠˊ]  务 [, ㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] affairs

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ㄨˋ, / ] affair; business; matter, #4,609 [Add to Longdo]
服务[fú wù, ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] to serve; service, #250 [Add to Longdo]
业务[yè wù, ㄧㄝˋ ㄨˋ, / ] business; profession, #504 [Add to Longdo]
任务[rèn wu, ㄖㄣˋ ㄨ˙, / ] mission; assignment; task; duty; role, #673 [Add to Longdo]
国务院[guó wù yuàn, ㄍㄨㄛˊ ㄨˋ ㄩㄢˋ, / ] State Council (PRC); State Department (USA), #1,772 [Add to Longdo]
财务[cái wù, ㄘㄞˊ ㄨˋ, / ] financial affairs, #2,039 [Add to Longdo]
商务[shāng wù, ㄕㄤ ㄨˋ, / ] commercial affairs; commercial; commerce; business, #2,093 [Add to Longdo]
义务[yì wù, ㄧˋ ㄨˋ, / ] volunteer; voluntary; duty; obligation, #3,088 [Add to Longdo]
职务[zhí wù, ㄓˊ ㄨˋ, / ] post; position; job; duties, #3,419 [Add to Longdo]
事务[shì wù, ㄕˋ ㄨˋ, / ] (political, economic etc) affairs; work, #3,819 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
める[つとめる, tsutomeru] TH: ปฏิบัติหน้าที่  EN: to serve

Japanese-English: EDICT Dictionary
[むしょ, musho] (n) (See 刑所) prison [Add to Longdo]
所送り;むしょ送り[むしょおくり, mushookuri] (n) being sent to prison [Add to Longdo]
長官[むちょうかん, muchoukan] (suf) secretary (government) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Here you are," she says.「どうぞ」と乗員が言います。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗員が航空機を完全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。
I'll call on you at your office tomorrow.あす事所にあなたをお訪ねしましょう。
If you don't do your duty, people will look down on you.あなたが義を果たさなければ、人々はあなたを軽蔑するだろう。
If you don't do your duty, people will look down on you.あなたが業を果たさないならば、人々はあなたを軽蔑するだろう。
The man you saw in my office yesterday is from Belgium.あなたが昨日私の事所会った人はベルギーの人です。
What time does your father leave for his office?あなたのお父さんは何時に事所に出かけますか。
But for your steady support, my mission would have resulted in failure.あなたの安定的な支援がなければ、私の任は失敗に終わっていたでしょう。
Your duty is to support your family.あなたの義は家族を養うことです。
Shall I come to your office?あなたの事所に行きましょうか。
Can you go to the office by train?あなたは電車で事所へいけますか。
It's my duty to help you.あなたを助けるのが私の義です。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
める[つとめる, tsutomeru] arbeiten, seine_Pflicht_erfuellen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top