ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勇-, *勇*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ましい[いさましい] (adj) brave,courageous,daring,doughty,fearless,gritty

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[勇, yǒng, ㄩㄥˇ] brave, courageous, fierce
Radical: , Decomposition:   甬 [yǒng, ㄩㄥˇ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 1206

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] brave, #5,882 [Add to Longdo]
[yǒng qì, ㄩㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] courage; valor, #4,000 [Add to Longdo]
[yǒng gǎn, ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ, ] brave, #4,040 [Add to Longdo]
[yīng yǒng, ㄧㄥ ㄩㄥˇ, ] bravery; gallant; valiant, #9,483 [Add to Longdo]
[yǒng yú, ㄩㄥˇ ㄩˊ, / ] to dare to; to be brave enough to, #9,501 [Add to Longdo]
[yǒng shì, ㄩㄥˇ ㄕˋ, ] a warrior; a brave person, #10,458 [Add to Longdo]
见义[jiàn yì yǒng wéi, ㄐㄧㄢˋ ㄧˋ ㄩㄥˇ ㄨㄟˊ, / ] to see what is right and act courageously (成语 saw, from Analects); to stand up bravely for the truth; acting heroically in a just cause, #14,716 [Add to Longdo]
往直前[yǒng wǎng zhí qián, ㄩㄥˇ ㄨㄤˇ ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ, ] to advance bravely, #22,415 [Add to Longdo]
[fèn yǒng, ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, / ] dauntless; to summon up courage and determination; using extreme force of will, #22,756 [Add to Longdo]
[yǒng měng, ㄩㄥˇ ㄇㄥˇ, ] bold and powerful; brave and fierce, #22,764 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いさむ, isamu] 1.องอาจผึ่งผาย 2.คึก 3.ฮึกเหิม
[ゆうき, yuuki] ความกล้าหาญ
[ゆうき, yuuki] (n) (เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความห้าวหาญ,ความมีใจกล้า,กำลังใจ.

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ゆうし, yuushi] TH: นักรบผู้กล้าหาญ  EN: brave warrior
[ゆうし, yuushi] TH: วีรบุรุษ  EN: hero

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆう, yuu] (n) bravery; courage; heroism [Add to Longdo]
ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P) [Add to Longdo]
み足[いさみあし, isamiashi] (n) (1) overeagerness; rashness; (2) forward step-out (in sumo); (P) [Add to Longdo]
み肌[いさみはだ, isamihada] (n) gallantry [Add to Longdo]
み立つ[いさみたつ, isamitatsu] (v5t,vi) to cheer up; to be encouraged (by); to be in high spirits [Add to Longdo]
[いさむ, isamu] (v5m) to be in high spirits; to be encouraged; to be lively; to cheer up; (P) [Add to Longdo]
を鼓す[ゆうをこす, yuuwokosu] (exp,v5s) to screw up one's courage; to take heart [Add to Longdo]
[ゆうおう, yuuou] (n) spirited advance; energetically going forward [Add to Longdo]
往邁進[ゆうおうまいしん, yuuoumaishin] (n,vs) dash and go; pushing forward [Add to Longdo]
[ゆうかん, yuukan] (adj-na) brave; heroic; gallant; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your encouragement will draw her out.あなたが気づけてやれば彼女は自由に話すでしょう。
I am filled with admiration for your bravery.あなたの敢な行動には感嘆しています。
Had it not been for your courage, we would have been killed.あなたの気がなかったら、私たちは死んでいただろう。
Do you disobey me?あなたは私の言うことに逆らう気があるのか。
What he lacks is courage.あの男に欠けているのは気だ。
It is courageous of you to say such a thing.あんなことを言うとは君も気があるな。 [M]
My courage failed me at the crucial moment.いざとなったら気が無くなった。
Your courage will come out in a crisis.いざとなれば気が湧いてくる。
Chris brought her a present and bravely gave it to her.クリスはプレゼントを持ってきて、気を出して彼女に渡しました。
Ken dare not try again.ケンは再度試みる気がない。
I dare not ask such a silly question.こんなくだらない質問をする気はないよ。
John is brave in appearance, but is in reality a coward.ジョンは見たところ敢そうだが、実際は臆病者だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
み足[いさみあし, isamiashi] Uebereifer, Unbesonnenheit [Add to Longdo]
[いさむ, isamu] lebendig_sein, lebhaft_sein, ermutigt_sein, in_gehobener_Stimmung_sein [Add to Longdo]
[ゆうし, yuushi] tapferer_Krieger, -Held [Add to Longdo]
[ゆうかん, yuukan] -tapfer, -kuehn, -mutig [Add to Longdo]
[ゆうき, yuuki] -Mut, Courage [Add to Longdo]
退[ゆうたい, yuutai] freiwillig_zuruecktreten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top