ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -勃-, *勃*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[勃, bó, ㄅㄛˊ] thriving, prosperous; sudden, quick
Radical: , Decomposition:   孛 [bèi, ㄅㄟˋ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 1533

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bó, ㄅㄛˊ, ] flourishing; prosperous; suddenly; abruptly, #19,339 [Add to Longdo]
[péng bó, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, ] vigorous; flourishing; full of vitality, #18,621 [Add to Longdo]
兴致[xìng zhì bó bó, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ, / ] (set phrase) to become inspired; to be full of zest, #19,344 [Add to Longdo]
[bó qǐ, ㄅㄛˊ ㄑㄧˇ, ] have an erection; erection, #22,767 [Add to Longdo]
朝气蓬[zhāo qì péng bó, ㄓㄠ ㄑㄧˋ ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, / ] full of youthful energy (成语 saw); vigorous; energetic; a bright spark, #28,327 [Add to Longdo]
克格[kè gé bó, ㄎㄜˋ ㄍㄜˊ ㄅㄛˊ, ] KGB (Soviet secret police), #41,833 [Add to Longdo]
[bó fā, ㄅㄛˊ ㄈㄚ, / ] thrive; prosper; break out, #42,160 [Add to Longdo]
[hā bó, ㄏㄚ ㄅㄛˊ, ] (Edwin) Hubble, #45,766 [Add to Longdo]
生气[shēng qì bó bó, ㄕㄥ ㄑㄧˋ ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ, / ] lively, #45,935 [Add to Longdo]
[bó bó, ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ, ] thriving; vigorous; exuberant, #45,976 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;[ぼつぼつ, botsubotsu] (adj-t,adv-to) spirited; rising; energetic [Add to Longdo]
[たつ, tatsu] (v5t) (from 起 and 立つ) to have an erection [Add to Longdo]
[ぼっき, bokki] (n,vs) erection (usu. penis); standing erect; stiffening [Add to Longdo]
起障害[ぼっきしょうがい, bokkishougai] (n) erectile dysfunction; ED [Add to Longdo]
起不全[ぼっきふぜん, bokkifuzen] (n) erectile dysfunction [Add to Longdo]
[ぼっこう, bokkou] (n,vs) sudden rise to power; sudden rise in prosperity [Add to Longdo]
[ぼつぜん, botsuzen] (adj-t,adv-to) sudden; fit of anger [Add to Longdo]
発;ぼっ発[ぼっぱつ, boppatsu] (n,vs) outbreak (e.g. war); outburst; sudden occurrence [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I was not yet born when a war between Japan and the U.S. broke out in December 1941.1941年の12月に日本とアメリカの間で戦争が発した時、私は生まれていなかった。
We cannot rule out the possibility that civil war will break out in that country.その国で内乱が発する可能性がないとは断言できない。
The war didn't break out by accident.その戦争は偶然に発したわけではない。
A chain of events led to the outbreak of the war.一連のできごとが戦争の発を引き起こした。
How old were you when the war broke out?戦争が発したとき、あなたはいくつでしたか。
Their plans blew up when the war broke out.戦争の発で彼らの計画は完全につぶれた。
War broke out in 1939.戦争は1939年に発した。
World War I broke out in 1914.第一次世界大戦は1914年に発した。
It was in 1939 that the Second World War broke out.第二次世界大戦が発したのは1939年でした。
The Second World War broke out in 1939.第二次世界大戦は1939年に発した。
The developing world and the developed world can prevent a war from breaking out by helping each other.発展途上諸国と先進諸国が協力すれば戦争の発を防ぐことができる。
A revolt broke out.反乱が発した。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top