ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -助-, *助*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[助, zhù, ㄓㄨˋ] to help, to aid, to assist
Radical: , Decomposition:   且 [qiě, ㄑㄧㄝˇ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 607

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhù, ㄓㄨˋ, ] to help; to assist, #3,659 [Add to Longdo]
[bāng zhù, ㄅㄤ ㄓㄨˋ, / ] assistance; aid; to help; to assist, #642 [Add to Longdo]
[yuán zhù, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ, ] to help; to support; to aid; aid; assistance, #3,046 [Add to Longdo]
[xié zhù, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄨˋ, / ] provide assistance; aid, #4,023 [Add to Longdo]
[jiù zhù, ㄐㄧㄡˋ ㄓㄨˋ, ] aid; to help sb in trouble, #4,101 [Add to Longdo]
[yǒu zhù yú, ㄧㄡˇ ㄓㄨˋ ㄩˊ, / ] to contribute to; to promote, #4,370 [Add to Longdo]
[zhù lǐ, ㄓㄨˋ ㄌㄧˇ, ] assistant, #5,027 [Add to Longdo]
[zī zhù, ㄗ ㄓㄨˋ, / ] subsidize; provide financial aid, #5,092 [Add to Longdo]
[jiè zhù, ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨˋ, ] to get help from, #5,682 [Add to Longdo]
[zàn zhù, ㄗㄢˋ ㄓㄨˋ, / ] to support; to assist; sponsor, #5,899 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ける[たすける, tasukeru] (vt) ช่วยเหลือ
[じょげん, jogen] (n) คำแนะนำ คำปรึกษา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[すけべい, sukebei] (n, adj) ทะลึ่ง, ลามก
教授[じょきょうじゅ, jokyouju] (n) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
動詞[じょどうし, jodoushi] (n) คำกริยานุเคราะห์, See also: R. auxiliary verb

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
かる[たすかる, tasukaru] TH: รอดตัว  EN: to be saved
ける[たすける, tasukeru] TH: ช่วยเหลือ  EN: to help
ける[たすける, tasukeru] TH: ช่วยชีวิต
け合う[たすけあう, tasukeau] TH: ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  EN: to help each other
け合う[たすけあう, tasukeau] TH: ร่วมมือกัน  EN: to cooperate

Japanese-English: EDICT Dictionary
[すけ, suke] (pref) help; rescue; assistant [Add to Longdo]
[すけ, suke] (n) assistance [Add to Longdo]
かる[たすかる, tasukaru] (v5r,vi) (1) to be saved; to be rescued; to survive; (2) to escape harm; to be spared damage; (3) to be helped; to be saved trouble; (P) [Add to Longdo]
く;輔く;扶く[たすく, tasuku] (v5k,vt) to help; to save; to rescue [Add to Longdo]
[たすけ, tasuke] (n) assistance; (P) [Add to Longdo]
けて[たすけて, tasukete] (int) help! [Add to Longdo]
ける(P);援ける;救ける;扶ける;佐ける;佑ける;輔ける[たすける, tasukeru] (v1,vt) to help; to save; to rescue; to give relief to; to spare (life); to reinforce; to promote; to abet; (P) [Add to Longdo]
け起こす[たすけおこす, tasukeokosu] (v5s) to help up [Add to Longdo]
け合い[たすけあい, tasukeai] (n) cooperation; mutual aid (help); (P) [Add to Longdo]
け合う[たすけあう, tasukeau] (v5u,vi) to help each other; to cooperate; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Help, help," she cried.けて、けて」、と彼女はさけんだ。
The three neighbours helped each other.3人の隣人はお互いにけ合った。
SOS, please help!SOSけてくれ。
Arnie, can you hold on until help comes?アーニー、けがくるまで頑張れるかい。
You should do all you can to help your neighbours.あなたがたの近所の人たちをできるだけけてあげるようにしましょう。
With your help, our plan would succeed.あなたが援してくれれば、わたしたちの計画は成功するだろう。
I will accept the work, provided (that) you help me.あなたが私をけてくださるならば、その仕事を引き受けます。
If you help, I am truly rescued.あなたが手伝ってくれれば私は本当にかる。
Without your help, I would have been unable to do it.あなたがけてくれなかったら、私はそれをすることができなかったろうに。
If it had not been for your help, I should have drowned.あなたがけてくれなかったら私はおぼれていたことでしょう。
He would have failed in his business but that you helped him.あなたがけなかったら彼は商売に失敗していたでしょう。
It's no use your begging him for help.あなたが彼に援を求めても、無駄というものだ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かる[たすかる, tasukaru] gerettet_werden, sich_retten [Add to Longdo]
ける[たすける, tasukeru] helfen, retten [Add to Longdo]
け合う[たすけあう, tasukeau] einander_helfen, sich_gegenseitig_helfen [Add to Longdo]
[じょりょく, joryoku] Hilfe [Add to Longdo]
[じょしゅ, joshu] Assistent [Add to Longdo]
産婦[じょさんぷ, josanpu] Hebamme, Geburtshelferin [Add to Longdo]
[じょげん, jogen] -Rat, Ratschlag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top