ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -功-, *功*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[gòng dé, ㄍㄨㄥˋ ㄉㄜˊ] (n ) บุญกุศล

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[功, gōng, ㄍㄨㄥ] achievement, good work; merit; service
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] Results produced by capable 力 labor 工; 工 also provides the pronunciation,  Rank: 452

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chéng gōng, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ, ] success; to succeed, #419 [Add to Longdo]
[gōng néng, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, ] function; capability, #522 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] merit; achievement; result; service; accomplishment; work (phys.), #3,566 [Add to Longdo]
[gōng fu, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, ] skill; art; kung fu; labor; effort, #4,187 [Add to Longdo]
[gōng xiào, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ, ] efficacy, #6,025 [Add to Longdo]
[Wǔ gōng, ˇ ㄍㄨㄥ, ] (N) Wugong (place in Shaanxi), #6,157 [Add to Longdo]
[wǔ gōng, ˇ ㄍㄨㄥ, ] Martial art; military achievement (e.g. number of enemy heads cut off), #6,157 [Add to Longdo]
[gōng lǜ, ㄍㄨㄥ ㄌㄩˋ, ] rate of work; power (output), #7,669 [Add to Longdo]
[gōng lì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ, ] merit; efficacy; competence; skill; power, #7,916 [Add to Longdo]
[duō gōng néng, ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, ] multi-functional; multi-function, #8,810 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n) (1) merit; success; meritorious deed; (2) achievement; accumulated experience [Add to Longdo]
を奏する[こうをそうする, kouwosousuru] (exp,vs-s) to succeed; to bear fruit [Add to Longdo]
を争う[こうをあらそう, kouwoarasou] (exp,v5u) to contend for distinction; to claim credit [Add to Longdo]
[こうか, kouka] (n) merits and demerits [Add to Longdo]
[こうぎょう, kougyou] (n) exploit; achievement [Add to Longdo]
[こうざい, kouzai] (n) both good and bad; merits and demerits [Add to Longdo]
罪相償う[こうざいあいつぐなう, kouzaiaitsugunau] (exp) (id) The merits and demerits offset each other [Add to Longdo]
[こうしん, koushin] (n) meritorious retainer [Add to Longdo]
[こうせき, kouseki] (n) achievements; merit; meritorious service; meritorious deed; (P) [Add to Longdo]
[こうてい, koutei] (n) amount of work; extent of labor (involved in ..., accomplished, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The teacher said, "Above all, what is necessary for success is perseverance."「成に必要なのは何よりもまず忍耐だ」と先生は言った。
"Will he succeed?" "I fear not."「彼は成するだろうか」「どうも怪しい」
Ten years ago, such business would have been a success.10年前なら、そういう商売は成していただろう。
We succeeded in breaking the door open after trying for half an hour.30分間やってみてようやくドアを壊して開けることに成した。
After six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.6時間登って、ついに山頂に到達することに成した。
Successfully demonstrated a new product in 7 districts.7地区で新製品のデモンストレーションを行い、成しました。
I hope for your success.あなたが成する事を望んでいます。
With your help, our plan would succeed.あなたが援助してくれれば、わたしたちの計画は成するだろう。
The success resulted from your efforts.あなたが成したのは努力の結果だ。
I am pleased at your success.あなたが成してうれしい。
You must work hard if you are to succeed.あなたが成するつもりでいるのなら、一生懸命働かなければならない。
You and I have succeeded in our attempt.あなたと私は、企てに成した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bravo![CN] 成! Padre Padrone (1977)
Okay, you take those words, I promise you, you can very, very much be successful.[JA] この5つを守れば 将来 成することができる CounterPunch (2017)
"Keep him busy and don't let him know he's the hit of the show."[CN] 让他忙个不停 别让他明白他才是演出成的关键 The Circus (1928)
It has to.[CN] 必须成 The Best Exotic Marigold Hotel (2011)
Success?[CN] 成了? Warsaw '44 (2014)
The success of the Tramp made life easier for the girl and himself.[CN] 流浪汉的成 让他和姑娘的生活都好过了不少 The Circus (1928)
- Success.[CN] 成了. The Chairman (1969)
If it was either football, basketball, it don't matter what it was,[JA] C・〝リルB- ホップ〞・コルバート 1勝0敗 C・〝リルB- ホップ〞・コルバート 1勝0敗 アメフトかバスケか 何にしても成してた CounterPunch (2017)
I'm at liberty to announce at this time that the deal between my firm... and the Manchester Cotton Company... has been successfully negotiated.[CN] 請允許我現在宣佈 我公司和... 曼徹斯特棉花公司的交易... 已經成的談妥了. Grand Hotel (1932)
Winner.[JA] 成者に Sexy Rollercoasters (2017)
You have a lovely day. No, no, the pleasure's all mine.[JA] 500ポンドも費やし PR記事まで 〝ヴィンセント・スワン 成までの道〞 The Widow Maker (2017)
Like, I was willing to sleep on, fucking, a mattress I found in the trash to make my success work for me.[JA] 成のためならゴミ捨て場で 寝泊まりしたっていい CounterPunch (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] VERDIENST, ERFOLG [Add to Longdo]
[こうろう, kourou] Verdienst [Add to Longdo]
[こうみょう, koumyou] grosses_Verdienst, Ruhm [Add to Longdo]
[こうぎょう, kougyou] Leistung, Verdienst [Add to Longdo]
[こうせき, kouseki] Verdienst, Leistung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top