ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -劇-, *劇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[劇, jù, ㄐㄩˋ] theatrical plays, opera, drama; severe, acute
Radical: , Decomposition:   豦 [, ㄐㄩˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jù, ㄐㄩˋ, / ] drama; play; show; severe, #1,715 [Add to Longdo]
电视剧[diàn shì jù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ, / ] TV play; soap opera, #3,569 [Add to Longdo]
悲剧[bēi jù, ㄅㄟ ㄐㄩˋ, / ] tragedy, #4,175 [Add to Longdo]
剧情[jù qíng, ㄐㄩˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] story line; plot, #6,062 [Add to Longdo]
戏剧[xì jù, ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ, / ] drama; play; theater, #6,373 [Add to Longdo]
加剧[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, / ] to intensify; to sharpen; to accelerate; to aggravate; to exacerbate; to embitter, #6,417 [Add to Longdo]
剧本[jù běn, ㄐㄩˋ ㄅㄣˇ, / ] script for play, opera, movie etc; screenplay, #6,505 [Add to Longdo]
剧烈[jù liè, ㄐㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] violent; acute; severe; fierce, #7,568 [Add to Longdo]
喜剧[xǐ jù, ㄒㄧˇ ㄐㄩˋ, / ] comedy, #8,626 [Add to Longdo]
话剧[huà jù, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄩˋ, / ] stage play; modern drama, #8,708 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[げき, geki] (n) (1) drama; play; (2) (abbr) (abbr of 薬) powerful drug; (P) [Add to Longdo]
を演じる[げきをえんじる, gekiwoenjiru] (exp,v1) to perform a play [Add to Longdo]
映画[げきえいが, gekieiga] (n) film drama [Add to Longdo]
[げきか, gekika] (n,vs) dramatization; dramatisation [Add to Longdo]
[げきが, gekiga] (n) comic strip with dramatic story; (P) [Add to Longdo]
[げきかい, gekikai] (n) the stage; theatrical world [Add to Longdo]
[げきざい, gekizai] (n) powerful medicine; violent poison [Add to Longdo]
[げきさく, gekisaku] (n,vs,adj-no) play writing; (P) [Add to Longdo]
作家[げきさっか, gekisakka] (n) playwright; dramatist [Add to Longdo]
[げきし, gekishi] (n) dramatic poetry [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Romeo and Juliet is on at the theatre.「ロミオとジュリエット」が場で上演されている。
"I've seen that play." "So have I."「私はそのを見たことがあります」「私もあります」
Children of age sixteen and under will not be admitted to the theatre.16歳以下の子供は場には入場できません。
Who is going to play the part in your play?あなたたちのでその役を演じるのは誰ですか。
A favorable review of your play will appear in the next issue.あなたのに対する好意的な批評が次号に出ます。
How many of Shakespeare's tragedies have you read?あなたはシェークスピアの悲をいくつ読みましたか。
That comic's jokes are all old hat and we've heard them before.あの喜役者のジョークときたら、どれもこれも古くて、以前に聞いたことのあるものばかりだ。
That comedian is very funny.あの喜役者は大変こっけいだ。
They are putting P on at that theater.あの場ではPを上演している。
That theater has a foreign film festival every other month.あの場では外国映画祭を1ヶ月おきに実地している。
That theater has a foreign film festival every other month.あの場は、一月おきに外国映画祭をやっています。
That tragedy was etched in my mind.あの悲は私の心に刻みこまれた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
場並み[げきじょうなみ, gekijounami] theater quality (said of video) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[げき, geki] SCHAUSPIEL, DRAMA [Add to Longdo]
[げきじょう, gekijou] Theater, Schauspielhaus [Add to Longdo]
[げきてき, gekiteki] dramatisch [Add to Longdo]
[げきやく, gekiyaku] starke_Arznei, gefaehrliche_Arznei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top