ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -創-, *創*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[創, chuàng, ㄔㄨㄤˋ] to establish, to create; cut, wound, trauma
Radical: , Decomposition:   倉 [cāng, ㄘㄤ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuāng, ㄔㄨㄤ, / ] a wound; cut; injury; trauma, #1,605 [Add to Longdo]
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, / ] begin; initiate; inaugurate; start; create, #1,605 [Add to Longdo]
创新[chuàng xīn, ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ, / ] innovation; to bring forth new ideas; to blaze new trails, #748 [Add to Longdo]
创造[chuàng zào, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ, / ] to create; to bring about; to produce, #1,143 [Add to Longdo]
创作[chuàng zuò, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] to create; to produce; to write; creative work; creation, #2,393 [Add to Longdo]
创业[chuàng yè, ㄔㄨㄤˋ ㄧㄝˋ, / ] to begin an undertaking; to start a major task; to initiate, #2,429 [Add to Longdo]
创意[chuàng yì, ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ, / ] creative; creativity, #2,872 [Add to Longdo]
创建[chuàng jiàn, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] to found; to establish, #4,054 [Add to Longdo]
创办[chuàng bàn, ㄔㄨㄤˋ ㄅㄢˋ, / ] to establish; to found; to launch, #6,565 [Add to Longdo]
创造性[chuàng zào xìng, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] creativeness; creativity, #7,016 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
世記[そうせいき, souseiki] (n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
業費[そうぎょうひ, sougyouhi] ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท

Japanese-English: EDICT Dictionary
[そうあん, souan] (n,vs) original idea [Add to Longdo]
案者[そうあんしゃ, souansha] (n) originator; inventor [Add to Longdo]
[そうい, soui] (n) original idea; originality; (P) [Add to Longdo]
意工夫[そういくふう, souikufuu] (n) being imaginative and creative; creative originality [Add to Longdo]
意工夫育成功労学校賞[そういくふういくせいこうろうがっこうしょう, souikufuuikuseikourougakkoushou] (n) Prize to Schools for Nurturing Creativity [Add to Longdo]
意工夫功労者賞[そういくふうこうろうしゃしょう, souikufuukouroushashou] (n) Prize for Creativity [Add to Longdo]
価学会[そうかがっかい, soukagakkai] (n) Soka Gakkai (lay organization, based on Nichiren Buddhism) (organisation); lit [Add to Longdo]
[そうかい, soukai] (n,vs) grand opening [Add to Longdo]
[そうかん, soukan] (n,vs) launching (e.g. newspaper); first issue; (P) [Add to Longdo]
刊号[そうかんごう, soukangou] (n) first issue [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Which do you like better, fiction or non-fiction?あなたは作とノンフィクションのどちらが好きですか。
That hotel was established about 50 years ago.あのホテルはおよそ50年前に立された。
In the United States, 20 million new jobs have been created during the past two decades, most of them in the service sector.アメリカでは、過去20年間で2000万の新規雇用が出されたが、そのほとんどはサービス部門におけるものである。
The question here is one of creating the framework with which we can outline the social trend.ここでの問題は、社会のトレンドを概観できるような枠組みを出することである。
This artist creates beautiful paintings.この画家は美しい絵画を作する。
My grandfather founded and my parents developed this company.この会社は私の祖父が立し、両親が発展させた。
This school was founded in 1970.この学校は1970年に立された。
This college was established in 1910.この大学は1910年に立された。
When was this university founded?この大学はいつ設されたのか。
This is a product of our own creative activity.これは私達自信の造活動の所産です。
This is a problem of his own making.これは彼が自分でった問題だ。
Not all men are created equal.すべての人間が平等にられているわけではない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そう, sou] SCHOEPFUNG [Add to Longdo]
[そうさく, sousaku] Schoepfung, literarisch [Add to Longdo]
価学会[そうかがっかい, soukagakkai] (buddhistische_Sekte) [Add to Longdo]
[そうりつ, souritsu] Gruendung, Stiftung [Add to Longdo]
[そうぞう, souzou] Schoepfung, Erschaffung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top