ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -割-, *割*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[割, gē, ㄍㄜ] to cut, to divide, to partition; to cede
Radical: , Decomposition:   害 [hài, ㄏㄞˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 1665

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gē, ㄍㄜ, ] cut off, #6,773 [Add to Longdo]
[fēn gē, ㄈㄣ ㄍㄜ, ] to cut up; to break up, #9,364 [Add to Longdo]
[jiāo gē, ㄐㄧㄠ ㄍㄜ, ] delivery (commerce), #13,525 [Add to Longdo]
[shōu gē, ㄕㄡ ㄍㄜ, ] reap, #15,262 [Add to Longdo]
不可分[bù kě fēn gē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄍㄜ, ] inalienable; unalienable; inseparable; indivisible, #22,417 [Add to Longdo]
[gē duàn, ㄍㄜ ㄉㄨㄢˋ, / ] to cut off; to sever, #28,282 [Add to Longdo]
[yān gē, ㄧㄢ ㄍㄜ, / ] castration, #37,052 [Add to Longdo]
[zǎi gē, ㄗㄞˇ ㄍㄜ, ] invade, #48,609 [Add to Longdo]
黄金分[huáng jīn fēn gē, ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄈㄣ ㄍㄜ, / ] golden ratio; golden section, #51,331 [Add to Longdo]
[gē shāng, ㄍㄜ ㄕㄤ, / ] slash, #53,956 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
れる[われる, wareru] TH: แตก  EN: to be broken
[わる, waru] TH: แบ่ง  EN: to divide
[わる, waru] TH: ทำแตก  EN: to break
込む[わりこむ, warikomu] TH: แทรก ขัดจังหวะ ขัดคอ  EN: to interrupt
[わりあい, wariai] TH: อัตราส่วน  EN: rate
[わりあい, wariai] TH: ค่อนข้าง  EN: relatively
[わりあい, wariai] TH: จัดว่าอยู่ในข่ายที่เรียกว่าเป็น  EN: comparatively
り当てる[わりあてる, wariateru] TH: แจกจ่ายงาน  EN: to assign

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);り(P)[わり, wari] (n,n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P) [Add to Longdo]
かし;りかし[わりかし, warikashi] (adv) (See り方) comparatively; quite; rather [Add to Longdo]
ける[さける, sakeru] (v1) to be separated; to be divided [Add to Longdo]
って入る[わってはいる, wattehairu] (v5r) to force one's way through [Add to Longdo]
に(P);りに[わりに, warini] (adv) comparatively; in proportion; (P) [Add to Longdo]
に合う;にあう;りに合う[わりにあう, wariniau] (exp,v5u) to be worth it; to pay [Add to Longdo]
の良い[わりのいい, warinoii] (adj-i) paying; remunerative; advantageous; profitable [Add to Longdo]
りで払う[わりではらう, warideharau] (v5u) to split the account [Add to Longdo]
りと;[わりと, warito] (adv) relatively; comparatively [Add to Longdo]
りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We will begin by considering the concept of "quota".り当て」という概念を考察することから始めよう。
"Excuse me", Ann broke in.「失礼ですが」とアンが話にって入った。
Could you spare me a few minutes?2、3分時間をいていただけませんか。
If you agree to buy 3000 of them, we'll give you a 3 percent discount.3000個お買い上げいただければ、3パーセント引いたします。
It has been announced that railway fares will be raised by 10 per cent on and after March first.3月1日から鉄道運賃が1あがると発表された。
What you're saying is perfectly viable, but I have a gut feeling that...あなたのおっしゃることはもっともだけれど、何かり切れないものがありますねえ。
You look young for your age.あなたは年のに若く見える。
You have only to play a role.あなたは役を果たしさえすればよい。
The amount of time someone is willing to spend on something may communicate how important it is to him.あることにすすんでこうとする時間量で、それが当人にとってどのくらい重要なのかが分かる。
Hey! Your baseball just broke my window.おい、君の野球ボールがうちの窓ガラスをったよ。 [M]
The cup broke.カップがれた。
When I tried to set the glass down in the sink my hand slipped and it shattered (to pieces).ガラスのコップを流しにおこうとしたら手が滑って、ガシャッとれた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
り込みハンドラ[わりこみハンドラ, warikomi handora] interrupt handler [Add to Longdo]
り込みベクタ[わりこみベクタ, warikomi bekuta] interrupt vector [Add to Longdo]
り込みベクトル[わりこみベクトル, warikomi bekutoru] interrupt vector [Add to Longdo]
り込み信号[わりこみしんごう, warikomishingou] interrupt signal [Add to Longdo]
り込み方式[わりこみほうしき, warikomihoushiki] interrupt-driven (a-no) [Add to Longdo]
り込み要求[わりこみようきゅう, warikomiyoukyuu] Interrupt Request, IRQ [Add to Longdo]
り出す[わりだす, waridasu] to calculate, to compute, to infer [Add to Longdo]
り当てる[わりあてる, wariateru] to allocate, to assign [Add to Longdo]
り付ける[わりつける, waritsukeru] to allocate, to assign [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わり, wari] Verhaeltnis, Gewinn, 10 % [Add to Longdo]
[さく, saku] aufschneiden, abtrennen, trennen, sparen [Add to Longdo]
り勘[わりかん, warikan] Kostenteilung [Add to Longdo]
[わる, waru] teilen, trennen, spalten [Add to Longdo]
れる[われる, wareru] bersten, zerbrechen, sich_spalten [Add to Longdo]
[わりあい, wariai] Verhaeltnis, Proportion, Prozentsatz [Add to Longdo]
[わりびき, waribiki] Rabatt [Add to Longdo]
[かつじょう, katsujou] (Territorium) aufgeben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top