ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

前方

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -前方-, *前方*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前方[qián fāng, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤ, ] ahead; the front, #6,623 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
前方[ぜんぽう, zenpou] TH: ด้านหน้าของผู้พูด  EN: forward
前方[ぜんぽう, zenpou] TH: ข้างหน้า  EN: frontward

Japanese-English: EDICT Dictionary
前方[まえかた, maekata] (n,adj-no) forward; frontward; (P) [Add to Longdo]
前方[まえかた, maekata] (adv,n) previously; some time ago [Add to Longdo]
前方一致[ぜんぽういっち, zenpouicchi] (n) {comp} (See 部分一致,後方一致) left-hand match; begins-with match; matching a sub-string with the beginning of a field [Add to Longdo]
前方境界面[ぜんぽうきょうかいめん, zenpoukyoukaimen] (n) {comp} front plane [Add to Longdo]
前方後円墳[ぜんぽうこうえんふん, zenpoukouenfun] (n) keyhole-shaped tumulus (form of ancient Imperial grave) [Add to Longdo]
前方再補給点[ぜんぽうさいほきゅうてん, zenpousaihokyuuten] (n) forward arming and refueling point [Add to Longdo]
前方参照[ぜんぽうさんしょう, zenpousanshou] (n) {comp} forward reference [Add to Longdo]
前方推論[ぜんぽうすいろん, zenpousuiron] (n) {comp} forward reasoning (AI) [Add to Longdo]
前方[ぜんぽうたん, zenpoutan] (n) {comp} leading edge [Add to Longdo]
前方不注意[ぜんぽうふちゅうい, zenpoufuchuui] (exp) you're not watching where you're going! [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The path continues straight ahead for miles on end.その小道は何マイルもまっすぐ前方につづく。
The couch is in the foreground next to the table.ソファーは写真前方にあってテーブルの脇にある。
Look straight ahead.まっすぐ前方を見なさい。
A student with a crew cut was sitting in the front seat.一人のクルーカットの学生がバスの前方の座席に座っていた。
Turning to the right, you will find the city hall in front of you.右へ曲がれば前方に市役所がありますよ。
We saw another ship far ahead.我々ははるか前方に他の船を見た。
We saw a castle ahead of us.私たちの前方に城が見えた。
What's that big building ahead of us?私達の前方にあるあの大きな建物は何ですか。
I could see traffic lights ahead of my car.車の前方に交通信号が見えた。
Something is flashing up ahead.上部前方で何かが光っている。
Look straight ahead.真っ直ぐ前方を見てごらん。
Can you read that sign ahead of us?前方にあるあのサインが読めますか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
前方境界面[ぜんぽうきょうかいめん, zenpoukyoukaimen] front plane [Add to Longdo]
前方参照[ぜんぽうさんしょう, zenpousanshou] forward reference [Add to Longdo]
前方推論[ぜんぽうすいろん, zenpousuiron] forward reasoning (AI) [Add to Longdo]
前方[ぜんぽうたん, zenpoutan] leading edge [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
前方後円墳[ぜんぽうこうえんふん, zenpoukouenfun] alte_Grabstaette_fuer_jap.Kaiser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top