ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -削-, *削*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[削, xuē, ㄒㄩㄝ] to pare, to scrape, to trim
Radical: , Decomposition:   肖 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 1794

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] to scrape, #9,586 [Add to Longdo]
[xuē, ㄒㄩㄝ, ] to reduce; to pare (away); to cut (down), #9,586 [Add to Longdo]
[xuē ruò, ㄒㄩㄝ ㄖㄨㄛˋ, ] weaken, #9,522 [Add to Longdo]
[xuē jiǎn, ㄒㄩㄝ ㄐㄧㄢˇ, / ] to cut down; to reduce; to lower, #9,664 [Add to Longdo]
[bō xuē, ㄅㄛ ㄒㄩㄝ, / ] to exploit; exploitation, #11,750 [Add to Longdo]
[shòu xuē, ㄕㄡˋ ㄒㄩㄝ, ] slim, #35,901 [Add to Longdo]
[xiāo qiú, ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, ] (sport) to chop; to cut, #53,879 [Add to Longdo]
[bō xuē zhě, ㄅㄛ ㄒㄩㄝ ㄓㄜˇ, / ] exploiter (of labor), #57,810 [Add to Longdo]
足适履[xuē zú shì lǚ, ㄒㄩㄝ ㄗㄨˊ ㄕˋ ㄌㄩˇ, / ] to cut the feet to fit the shoes (成语 saw); to force sth to fit (as to a Procrustean bed); impractical or inelegant solution, #98,036 [Add to Longdo]
职为民[xuē zhí wéi mín, ㄒㄩㄝ ㄓˊ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] demotion to commoner (成语 saw), #193,801 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さくじょう, sakujou] (n) ลบ, See also: S. 消す

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[けずる, kezuru] TH: ตัดงบออกบางส่วน(ลดลง)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さく, saku] (n) plane; sharpen; whittle; pare; shave (leather); scrape off; crossout; reduce; curtail [Add to Longdo]
ぎ切り;そぎ切り[そぎぎり, sogigiri] (n,vs) (See ぐ・1) cutting a thin object (e.g. vegetable stalk) at a 45 degree angle; cutting in a way that blunts or rounds the cut [Add to Longdo]
ぎ落とす;そぎ落とす[そぎおとす, sogiotosu] (v5s) to chip off; to scrape off; to prune [Add to Longdo]
ぐ;殺ぐ[そぐ, sogu] (v5g) (1) to chip; to slice off; to sharpen; (2) to thin down; to reduce; to weaken [Add to Longdo]
げる;殺げる[そげる, sogeru] (v1,vi) to split; to be split; to splinter [Add to Longdo]
[けずり, kezuri] (n) shavings; flakes [Add to Longdo]
り花[けずりばな, kezuribana] (n) (arch) wooden flower whittled from a log [Add to Longdo]
り屑[けずりくず, kezurikuzu] (n) shavings [Add to Longdo]
り取る[けずりとる, kezuritoru] (v5r) to shave off; to scrape off [Add to Longdo]
り出す[けずりだす, kezuridasu] (v5s) to machine; to cut; to scrape [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please delete this file.このファイルは除して下さい。
Therefore, it is necessary to reduce the cost.したがって生産費をる必要がある。
If a door doesn't fit you might have to shave off a bit of the wood until it closes properly.ドアがきちんと閉まらない時はドアを少しらなければならない。
Toyota Corporation announced that it would cut 1,000 positions this year.トヨタは今年従業員を1000人減することを発表した。
Hertz and Avis are head to head competitors in the car rental business.ハーツ社とエイビィス社はカーレンタルの業界でしのぎをっている。
I've mistakenly deleted the party information and registration you sent to me.パーティーの案内と申込書を間違って除してしまいました。
We have cut back production by 20%.わが社では生産を20%減した。
Delete his name from the list of the applicants.応募者名簿から彼の名前を除しなさい。
The House cut the budget for foreign aid.下院は外国援助の予算を減した。
We used to compete furiously in college.我々の大学時代にはしのぎをった者だ。
We explored all possible ways of cutting expenditures.我々は支出を減するあらゆる可能な方法を探った。
We used to compete furiously in college.我々は大学時代にはしのぎをったものだ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
we had to clear the trees.[JP] おれたちの稼業(かぎょう)は山をるし木を切るからが... Princess Mononoke (1997)
What's the name of the sword that I have filed down to splinters?[JP] 俺が粉々にった剣の名は 何と言う? Siegfried (1980)
That little red-haired girl's desk is right by the pencil sharpener.[JP] あの子の席は エンピツり器のそばだ You're in Love, Charlie Brown (1967)
You're ruining the file, you're wrecking the rasp! Would you batter the sword to pieces?[JP] お前は やすりをりつぶし 駄目にするつもりだな Siegfried (1980)
I'll go up there and sharpen my pencil. I'll say:[JP] だからエンビツを りにいったついでに― You're in Love, Charlie Brown (1967)
Sybil, we have to decrease the bill.[CN] Sybil, 我们必须要减费用 那个... The Reckless Moment (1949)
Waiting only weakens your dream.[CN] 等待只会弱你的梦想 Sorry, Wrong Number (1948)
Billy Scripture was out in back of my store whittling with it.[CN] 比利在我的店外用它东西 Moonrise (1948)
Pencil needs sharpening. Pencil needs sharpening.[JP] もうそろそろ エンピツをらなきゃ You're in Love, Charlie Brown (1967)
When you pull a B-17 out of a formation, you reduce the defensive power of the group by ten guns.[CN] 会大大弱整队的防御能力 所以我经常说一致性很重要 Twelve O'Clock High (1949)
If you fail to evacuate immediately, we will use force to remove you.[JP] あなたはすぐに避難しなかった場合、 私たちはあなたを除するために力を使用します。 Pom Poko (1994)
Yes, I'm pained to observe that seven years in the echoing vaults of eternity... have in no way impaired your native vulgarity.[CN] 是,我感到很痛苦 这七年来 在无尽的永恒中 也不能弱你的粗俗 Blithe Spirit (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[さくじょう, sakujou] deletion (vs) [Add to Longdo]
[さくじょう, sakujou] delete, DEL [Add to Longdo]
除したファイルの復活[さくじょしたファイルのふっかつ, sakujoshita fairu nofukkatsu] file undeletion [Add to Longdo]
除抽象操作[さくじょちゅうしょうそうさ, sakujochuushousousa] delete abstract-operation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り節[けずりぶし, kezuribushi] geriebener (getrockneter) Blaufisch [Add to Longdo]
[けずる, kezuru] hobeln, abhobeln;, ausstreichen;, einschraenken [Add to Longdo]
[さくげん, sakugen] Kuerzung [Add to Longdo]
[さくじょ, sakujo] Streichung, Weglassung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top