ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -刻-, *刻*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[刻, kè, ㄎㄜˋ] to carve, to engrave; a quarter hour; a moment
Radical: Decomposition: 亥 (hài ㄏㄞˋ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife,  Rank: 618

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí kè, ㄕˊ ㄎㄜˋ, / ] moment, #2,187 [Add to Longdo]
[lì kè, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, ] forthwith; immediate; prompt; promptly; straightway; thereupon; at once, #2,297 [Add to Longdo]
[shēn kè, ㄕㄣ ㄎㄜˋ, ] profound; deep; deep-going, #2,356 [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, ] quarter (hour); moment; to carve; to engrave; to cut; oppressive; (classifier for short time intervals), #4,002 [Add to Longdo]
[cǐ kè, ㄘˇ ㄎㄜˋ, ] this moment; now; at present, #4,501 [Add to Longdo]
[piàn kè, ㄆㄧㄢˋ ㄎㄜˋ, ] short period of time; a moment, #6,903 [Add to Longdo]
[kè yì, ㄎㄜˋ ㄧˋ, ] meticulous; painstaking; scrupulous (effort), #7,381 [Add to Longdo]
[kè kǔ, ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ, ] hardworking; assiduous, #11,136 [Add to Longdo]
[diāo kè, ㄉㄧㄠ ㄎㄜˋ, ] to carve; to engrave; carving, #12,376 [Add to Longdo]
[jí kè, ㄐㄧˊ ㄎㄜˋ, ] immediately; instant; instantly, #12,667 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きざむ, kizamu] Thai: สับ English: to mince
[きざむ, kizamu] Thai: แกะสลัก English: to carve

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きざ, kiza] (n) scratch [Add to Longdo]
(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) ( only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P) [Add to Longdo]
々(P);[こっこく(P);こくこく, kokkoku (P); kokukoku] (adv,adv-to) moment by moment; hour by hour; (P) [Add to Longdo]
々に;[こっこくに, kokkokuni] (adv) moment by moment; hour by hour [Add to Longdo]
する[こくする, kokusuru] (vs-s,vt) (1) (arch) to carve; to engrave; (2) to publish; to author [Add to Longdo]
[きざみ, kizami] (n) shredded tobacco; notch; nick; (P) [Add to Longdo]
みに[きざみに, kizamini] (exp) in steps of; in units of; calculated by [Add to Longdo]
みタバコ;みたばこ[きざみタバコ(みタバコ);きざみたばこ(みたばこ), kizami tabako ( kizami tabako ); kizamitabako ( kizami tabako )] (n) (See 煙管・キセル・1) shredded tobacco; pipe tobacco [Add to Longdo]
み煙草[きざみたばこ, kizamitabako] (n) shredded tobacco [Add to Longdo]
み込む[きざみこむ, kizamikomu] (v5m,vt) to etch (name, etc.); to carve (design) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Asian religions inspire him to create splendid sculptures.アジアの宗教から閃きを得て、彼は複数の素晴らしい彫を生み出した。
I'll treasure your kind words.あなたの親切な言葉は大事に心にみつけておきます。
That incident is printed on my mind.あの事件は私の心にみつけられている。
That tragedy was etched in my mind.あの悲劇は私の心にみこまれた。
Don't be so serious. It's only a game.あまり深に考えるな、ゲームなんだから。
Don't take things too seriously.あまり物事を深に考えないようにしなさい。
Ann apologized to her teacher for coming to school late.アンは遅したので先生に謝った。
As is usual, Bob came to school late this morning.いつものことだが今朝もボブは学校に遅した。
As usual, he was late and made us wait for a long time.いつものようにまた彼は遅して私を長く待たせた。
The outraged employee resigned at once.かんかんに怒った社員は、即会社を辞めた。
Mind you come on time.きっと定に来なさい。
The eight o'clock bus was early today.きょうは8時のバスが定より早かった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Now![CN] - 立 Dreams Deferred (2012)
Song Eunchai[CN] 爱得令我颤抖令我骨铭心 Episode #1.7 (2004)
No, we can't, I'm late enough.[JA] ダメよ 遅しちゃう The Widow Maker (2017)
Now![CN] 立 Now! The Keys (2015)
It's serious.[JA] それは深です 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
Things are worse than I thought.[JA] 思ってたより深 Smell the Weakness (2017)
Now![CN] 立 Magnolia (1999)
We all gravitate to it in a way that is very predictable.[JA] 火に引かれるよう まれているようだ Barbecue (2017)
I have loved sculpture since childhood.[JA] 昔から彫が好きだ Barbecue (2017)
Making khorovats is an art too.[JA] 串焼き料理ホロバツも 彫と同じで Barbecue (2017)
You know, and then they'll meet someone for a little while and it gives them something to remember.[CN] 你知道的 他們會在某個時遇到某個人 然後留下一些回憶 Applause (1929)
It's serious, but there's an ambulance on the way and they'll go to the nearest hospital, St. Catherine's.[JA] それは深です、 途中で救急車があります 彼らは最寄りの 病院、セントキャサリンズ。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
みに[きさみに, kisamini] in steps of, in units of, calculated by [Add to Longdo]
み幅[きざみはば, kizamihaba] stride [Add to Longdo]
時トラック[こくじトラック, kokuji torakku] clock track [Add to Longdo]
時パルス[こくじぱるす, kokujiparusu] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]
時機構[こくじきこう, kokujikikou] clock [Add to Longdo]
時信号[こくじしんごう, kokujishingou] clock signal, clock pulse [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きざむ, kizamu] fein_schneiden, klein_schneiden, schnitzen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top