ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -刺-, *刺*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[刺, cì, ㄘˋ] to stab; to prick, to irritate; to prod
Radical: , Decomposition:   朿 [, ㄘˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 1058

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cì, ㄘˋ, ] thorn; sting; prick; pierce; stab; thrust; assassinate; murder, #3,327 [Add to Longdo]
[cì jī, ㄘˋ ㄐㄧ, ] to provoke; to irritate; to upset; to stimulate, #1,975 [Add to Longdo]
[fěng cì, ㄈㄥˇ ㄘˋ, / ] to satirize; to mock; irony; satire; sarcasm, #9,649 [Add to Longdo]
穿[chuān cì, ㄔㄨㄢ ㄘˋ, 穿] puncture; medical procedure of puncturing to extract bodily fluid, #10,441 [Add to Longdo]
[chōng cì, ㄔㄨㄥ ㄘˋ, / ] to sprint; to spurt; to dash; big effort, #11,984 [Add to Longdo]
[cì kè, ㄘˋ ㄎㄜˋ, ] assassin; murderer, #15,820 [Add to Longdo]
[cì tòng, ㄘˋ ㄊㄨㄥˋ, ] stab of pain; sting; fig. stimulus to action; a prick, #18,816 [Add to Longdo]
激性[cì jī xìng, ㄘˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ, ] thrilling; exciting; stimulating; irritating; provocative; pungent; spicy, #19,007 [Add to Longdo]
[cì shā, ㄘˋ ㄕㄚ, / ] to assassinate; murderous, #19,758 [Add to Longdo]
[cì xiù, ㄘˋ ㄒㄧㄡˋ, / ] embroider, #20,197 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しげき, shigeki] (n) การกระตุ้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[さす, sasu] TH: แทง  EN: to pierce
[さす, sasu] TH: กระซวก  EN: to stab
[さす, sasu] TH: ทิ่ม  EN: to prick

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (See 名) calling card [Add to Longdo]
々しい;しい[とげとげしい, togetogeshii] (adj-i) sharp; harsh; stinging; thorny; snappy [Add to Longdo]
さる[ささる, sasaru] (v5r,vi) to stick; to be stuck; (P) [Add to Longdo]
[さし, sashi] (n) (1) (abbr) (See 米し) sharpened tube for testing rice in bags; (2) (abbr) (See 身) sashimi (sliced raw fish); (P) [Add to Longdo]
し貫く[さしつらぬく, sashitsuranuku] (v5k,vt) to pierce [Add to Longdo]
し殺す[さしころす, sashikorosu] (v5s,vt) to stab to death; (P) [Add to Longdo]
し子;[さしこ, sashiko] (n) quilting; quilted coat; quilted clothes [Add to Longdo]
し傷[さしきず, sashikizu] (n) a stab; puncture wound [Add to Longdo]
し通す;通す[さしとおす, sashitoosu] (v5s,vt) to stab; to pierce; to run through (e.g. with a sword) [Add to Longdo]
し箸[さしばし, sashibashi] (n) skewering one's food with a chopstick in order to pick it up (a breach of etiquette) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名です。追加情報があったらいつでも連絡下さい」と記者は言った。
Ireland is famous for lace.アイルランドは繍で有名である。
Do those insects sting?あの虫たちはしますか。
A nail penetrated the car tyre.くぎが車のタイヤにさった。
Note that the impetus for change has undergone a series of transformations in this community.この共同体においても変化への激が一連の変化を示していた点に注目してみよう。
I can't get this splinter out of my finger.この指にがささって取れません。
This policy is sure to go a long way toward stimulating business.この政策は、景気を激するのにきっと大いに役立つであろう。
Here's my card.これが私の名です。
Sharks are sensitive to electrical impulses as well as sound.サメは音だけでなく電気の激にも敏感である。
I got a nasty sting from a wasp.スズメバチにこっぴどくされた。
I got bit by mosquitoes all over this area, and it itches so badly I can't stand it.そこらじゅう蚊にされてかゆくてしょうがない。
It keeps me sticking into my heart.そして俺の心に突きさる。 [M]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
さる[ささる, sasaru] gestochen_werden, stecken_bleiben [Add to Longdo]
し傷[さしきず, sashikizu] Stichwunde [Add to Longdo]
し殺す[さしころす, sashikorosu] erstechen [Add to Longdo]
[さす, sasu] stechen [Add to Longdo]
[さしみ, sashimi] in_Scheiben_geschnittener_roher_Fisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top