ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -券-, *券*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[券, quàn, ㄑㄩㄢˋ] bond, certificate, deed; ticket; contract
Radical: , Decomposition:   龹 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 1481

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quàn, ㄑㄩㄢˋ, ] deed; bond; contract; ticket, #2,919 [Add to Longdo]
[zhèng quàn, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] (financial) securities; negotiable securities, #1,266 [Add to Longdo]
[zhài quàn, ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] bond, #4,848 [Add to Longdo]
上海证交易所[Shàng hǎi Zhèng quàn Jiāo yì suǒ, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] Shanghai Stock Exchange, #11,549 [Add to Longdo]
优惠[yōu huì quàn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] coupon, #16,166 [Add to Longdo]
交易所[zhèng quàn jiāo yì suǒ, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] stock exchange, #16,448 [Add to Longdo]
国库[guó kù quàn, ㄍㄨㄛˊ ㄎㄨˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] treasury bond, #35,043 [Add to Longdo]
政府债[zhèng fǔ zhài quàn, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] government bonds (investments), #45,073 [Add to Longdo]
纽约证交易所[Niǔ yuē Zhèng quàn Jiāo yì suǒ, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] New York Stock Exchange, #48,216 [Add to Longdo]
美国证交易委员会[Měi guó zhèng quàn jiāo yì wěi yuán huì, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] US Securities and Exchange Commission (SEC), #50,050 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けん, ken] (n,n-suf) ticket; coupon; bond; certificate; (P) [Add to Longdo]
取り出し口;取出口[けんとりだしぐち, kentoridashiguchi] (n) ticket dispensing slot (on ticket machines or ticket barriers) [Add to Longdo]
売機[けんばいき, kenbaiki] (n) ticket machine [Add to Longdo]
[けんめん, kenmen] (n) the face of a bond, draft (draught) or certificate [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Will you show me your ticket?" "Yes, of course."「乗車を拝見します」「はい、どうぞ」
For people who dislike the idea of giving money, a gift certificate is a good idea.お金を与えると言う考えを好まない人にとっては、商品はいい考えである。
This ticket is good for two weeks.このは2週間有効です。
This ticket is available for a whole year.このはまる一年有効です。
Can you validate this parking ticket?この駐車に判を押していただけますか。
Can you validate this parking ticket?この駐車に判を押して下さい。
This ticket is valid for three months.この列車乗車は3カ月有効だ。
This is my I.D. card.これが診察です。
About 14,000 of these usually have tickets for the Center Court.これらの内の約1万4千人が、通例、センターコートへの入場を持っている。
Please have your boarding pass ready. Thank you.ご搭乗のみなさんは搭乗をご用意ください。
But there are always some cheap standing tickets for the finals which you can buy on the day.しかし、当日買える決勝戦の安い立見席が必ずいくらかある。
Mr Smith forgot to take his commuter ticket.スミス氏は定期を持っていくのを忘れた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けん, ken] KARTE, SCHEIN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top