ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -刷-, *刷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[刷, shuā, ㄕㄨㄚ] brush; to clean, to scrub
Radical: , Decomposition:     尸 [shī, ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] A person bent over 尸 with a towel 巾, Rank: 1824

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuā, ㄕㄨㄚ, ] to brush; to paint; to daub; to paste up; to skip class (of students); to fire from a job, #2,354 [Add to Longdo]
[shuà, ㄕㄨㄚˋ, ] to select, #2,354 [Add to Longdo]
[yìn shuā, ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ, ] print, #8,528 [Add to Longdo]
[shuā yá, ㄕㄨㄚ ㄧㄚˊ, ] to brush teeth, #12,195 [Add to Longdo]
[yá shuā, ㄧㄚˊ ㄕㄨㄚ, ] toothbrush, #17,349 [Add to Longdo]
[xǐ shuā, ㄒㄧˇ ㄕㄨㄚ, ] wash; brush; scrub, #25,901 [Add to Longdo]
[shuā zi, ㄕㄨㄚ ㄗ˙, ] brush; scrub, #29,710 [Add to Longdo]
[yìn shuā chǎng, ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ ㄔㄤˇ, / ] printing house; print shop, #33,452 [Add to Longdo]
[yìn shuā pǐn, ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ ㄆㄧㄣˇ, ] printed products, #40,459 [Add to Longdo]
[máo shuà, ㄇㄠˊ ㄕㄨㄚˋ, ] brush, #56,367 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さっしん, sasshin] (n) ปรับปรุงใหม่, ปฎิรูป

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さつ, satsu] (suf,ctr) printing; impression; issue [Add to Longdo]
り;摺り;[すり, suri] (n) printing [Add to Longdo]
り違い[すりちがい, surichigai] (n) misprint [Add to Longdo]
り込み[すりこみ, surikomi] (n) imprinting; stenciling [Add to Longdo]
り込む;すり込む;込む(io)[すりこむ, surikomu] (v5m,vt) to insert (an illustration); to stencil (a pattern); to print on [Add to Longdo]
り出す[すりだす, suridasu] (v5s) to print; to publish; to begin to print [Add to Longdo]
り上がる[すりあがる, suriagaru] (v5r) to be off the press [Add to Longdo]
り上げる[すりあげる, suriageru] (v1,vt) to finish printing; to print off [Add to Longdo]
り損なう[すりそこなう, surisokonau] (v5u) to misprint; to spoil in printing [Add to Longdo]
り直す;りなおす[すりなおす, surinaosu] (v5s) to reprint (book) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This machine can print sixty pages a minute.この機械は1分間に60ページ印できる。
This textbook, having been printed in haste, has a lot of printing mistakes.この教科書は、急いで印したためにミスプリントがたくさんある。
Whose image is on this stamp?この切手には誰の肖像が印してありますか。
This book was printed in England.この本は英国で印された。
This book will be printed next year.この本は来年印されるでしょう。
The news was rushed into print.そのニュースは急いで印された。
The reporter filed his story just before the paper went to press.その記者は新聞が印される直前に記事を送った。
The novel had an initial print-run of 10,000.その小説の初は10000部だった。
The notice was badly printed.その通知はひどい印だった。
Why did you put off the printing of my book?なぜ貴方は私の本の印をのばしたのですか。
The printing business made Bill a small fortune.ビルは印業でいい暮らしをするに足るお金をかせいだ。
Printing ink is in short supply.インキが不足している。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り直す[すりなおす, surinaosu] (ein_Buch) neu_drucken [Add to Longdo]
[する, suru] drucken [Add to Longdo]
[さっしん, sasshin] Reform, Erneuerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top