ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -制-, *制*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[制, zhì, ㄓˋ] system; to establish; to manufacture; to overpower
Radical: , Decomposition:     ?  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 163

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, ] system; to make; to manufacture; to control; to regulate, #1,202 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] manufacture, #1,202 [Add to Longdo]
[zhì dù, ㄓˋ ㄉㄨˋ, ] (political or administrative) system or institution, #491 [Add to Longdo]
[kòng zhì, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, ] control; to exercise control over; to contain, #549 [Add to Longdo]
[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, / ] mechanism, #1,023 [Add to Longdo]
[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, / ] machine processed; machine made; mechanism, #1,023 [Add to Longdo]
[zhì dìng, ㄓˋ ㄉㄧㄥˋ, ] to draw up; to formulate, #1,273 [Add to Longdo]
[zhì zào, ㄓˋ ㄗㄠˋ, / ] to manufacture; to make, #1,521 [Add to Longdo]
[tǐ zhì, ㄊㄧˇ ㄓˋ, / ] system; organization, #1,532 [Add to Longdo]
[xiàn zhì, ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, ] (impose) restrictions; to limit; to bound; to restrict, #1,665 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せいやく, seiyaku] การตั้งเงื่อนไข,เงื่อนไข

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[せいど, seido] TH: ระบบ  EN: system

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せい, sei] (n,n-suf) system; organization; organisation; imperial command; laws; regulation; control; government; suppression; restraint; holding back; establishment; (P) [Add to Longdo]
[せいす, seisu] (v5s,vt) (See する・1) to control; to command; to get the better of [Add to Longdo]
する[せいする, seisuru] (vs-s,vt) (1) to hold back (e.g. emotions); to rein in (e.g. a horse, unruly people); to bridle; (2) to get the better of; (3) to control; to command; (P) [Add to Longdo]
[せいあつ, seiatsu] (n,vs) gaining total control (of people or counties); suppression; oppression; control; mastery; ascendancy; supremacy; (P) [Add to Longdo]
海権[せいかいけん, seikaiken] (n) control of the seas [Add to Longdo]
汗剤[せいかんざい, seikanzai] (n) deodorant [Add to Longdo]
癌剤[せいがんざい, seiganzai] (n) anti-cancer (cancer-inhibiting) drug [Add to Longdo]
気口[せいきこう, seikikou] (n) diffuser; air supply outlet in air-conditioning system [Add to Longdo]
[せいきゅう, seikyuu] (n) (See 球力) (pitcher's) control (baseball); (P) [Add to Longdo]
球力[せいきゅうりょく, seikyuuryoku] (n) (See 球) (pitcher's) control [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you think the Supersonics will go all the way to the world championships?「スーパーソニック」は世界覇すると思うかい。
That's an exclusive golf club.あそこは会員のゴルフクラブだ。
Please don't limit your opinions just to 'Yes' or 'No'.あなたの意見を「はい」か「いいえ」だけに限しないでください。
Your car exceeded the speed limit.あなたの車は限速度を超えた。
You can't apply this rule to every case.あなたはこの規をすべての場合に適用するわけにはいかない。
That school is going to do away with uniforms.あの学校は服を廃止する予定だ。
That new company could flatten the competition.あの新しい会社は競争をするかもしれません。
While some private and church schools in America have uniforms, they are not common.アメリカでは、私立や教会の学校で服のあるところもありました、服は一般的ではありません。
Laws to prevent computer crimes were enacted in the USA.アメリカにおいてコンピューター犯罪を防止する法律が定された。
America has an elaborate system of constitutional checks and balances.アメリカには憲法上の抑と均衡という入念な度がある。
The American police are in blue uniforms.アメリカの警官は青い服を着ている。
While American methods are often successful, the Japanese educational system that produces the most literate people in the world surely has some lessons to teach the U.S.アメリカの方法はしばしばうまくいっていますが、識字率の世界一高い人々を育てている日本の教育度は、紛れもなくアメリカに教えてくれる面があります。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]
限なしトークン[せいぎょなしトークン, seigyonashi to-kun] nonrestricted token [Add to Longdo]
限指定表[せいげんしていひょう, seigenshiteihyou] limited entry table [Add to Longdo]
限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery [Add to Longdo]
限付きトークン[せいげんつきトークン, seigentsuki to-kun] restricted token [Add to Longdo]
[せいげん, seigen] control (vs), control field [Add to Longdo]
御シーケンス[せいぎょシーケンス, seigyo shi-kensu] control sequence [Add to Longdo]
御システム[せいぎょシステム, seigyo shisutemu] control system [Add to Longdo]
御ストリング[せいぎょすとリング, seigyosuto ringu] control string [Add to Longdo]
御データ項目[せいぎょデータこうもく, seigyo de-ta koumoku] control data item [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せい, sei] System, Gesetz [Add to Longdo]
動機[せいどうき, seidouki] Bremse [Add to Longdo]
[せいど, seido] System, Organisation, Wesen [Add to Longdo]
[せいぎょ, seigyo] Baendigung, Zuegelung, Kontrolle [Add to Longdo]
[せいは, seiha] Eroberung, Beherrschung, -Sieg, Meisterschaft [Add to Longdo]
[せいげん, seigen] Begrenzung, Beschraenkung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top