ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

利物浦

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -利物浦-, *利物浦*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利物浦[Lì wù pǔ, ㄌㄧˋ ㄨˋ ㄆㄨˇ, ] Liverpool (England), #8,991 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Liverpool.[CN] 利物浦 Pursuit of the Graf Spee (1956)
This is a little gentleman I met in Liverpool who will pay us a visit.[CN] 这是我在利物浦碰到一个小绅士 他将会拜访我们 Wuthering Heights (1939)
Oh, and you'd better call yourfather in Liverpool.[CN] 哦对了 你最好给你住在 利物浦的父亲打电话 Separate Tables (1958)
I found him starving in Liverpool... kicked and bruised and almost dead.[CN] 我发现了他在利物浦中饿得要死 被踢而且打伤和几乎死去 Wuthering Heights (1939)
One of the best in Liverpool.[CN] 在利物浦最好的之一 Wuthering Heights (1939)
- Ah, yes, quite. Mr. Kristo has found it necessary to leave for Liverpool on business.[CN] 克瑞斯多 会因公会离开去利物浦 Night and the City (1950)
You've severed your connections in Liverpool?[CN] 你在利物浦为你的亲戚做事? The Inn of the Sixth Happiness (1958)
I went to Liverpool.[CN] 我去了利物浦 Wuthering Heights (1939)
I've studied by myself. I've worked at the Liverpool Mission on my days off.[CN] 在家里的时候我在利物浦 的传教会做过事 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
No, I can't, and I'm going to Liverpool on Sunday.[CN] 而我星期天要到利物浦 Dial M for Murder (1954)
One day Mr. Earnshaw was returning from a visit to Liverpool.[CN] 有一天欧肖先生正在从利物浦的回来 Wuthering Heights (1939)
Tomorrow morning I'll take you and Nikolas to Liverpool.[CN] 明天早上 我会带你和尼古拉斯去利物浦 Night and the City (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top