ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -別-, *別*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[別, bié, ㄅㄧㄝˊ] to separate, to distinguish, to classify; to leave; other; do not, must not
Radical: , Decomposition:   另 [lìng, ㄌㄧㄥˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] To draw boundaries 刂 between classes 另

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bié, ㄅㄧㄝˊ, / ] leave; depart; separate; distinguish; classify; other; another; do not; must not; to pin, #367 [Add to Longdo]
别人[bié rén, ㄅㄧㄝˊ ㄖㄣˊ, / ] other people; others; other person, #493 [Add to Longdo]
特别[tè bié, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] especially; special; particular; unusual, #621 [Add to Longdo]
分别[fēn bié, ㄈㄣ ㄅㄧㄝˊ, / ] difference; distinction; apart; separate; separately; respectively, #624 [Add to Longdo]
特别是[tè bié shì, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄕˋ, / ] especially, #1,050 [Add to Longdo]
区别[qū bié, ㄑㄩ ㄅㄧㄝˊ, / ] difference; to distinguish; to discriminate; to make a distinction, #2,965 [Add to Longdo]
个别[gè bié, ㄍㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] individual; specific; respective; just one or two, #3,947 [Add to Longdo]
别墅[bié shù, ㄅㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] villa, #4,043 [Add to Longdo]
级别[jí bié, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] (military) rank; level; grade, #4,381 [Add to Longdo]
差别[chā bié, ㄔㄚ ㄅㄧㄝˊ, / ] difference; disparity, #4,495 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[べつばい, betsubai] (vt) แยกขายต่างหาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[べっと, betto] (n, vt, adj) เป็นพิเศษ, แยกต่างหาก
[べっそう, bessou] (n) บ้านพักตากอากาศ
[べつめい, betsumei] สมญานาม
[べつめい, betsumei] นามแฝง,ชือเล่น,นามปากกา (ชื่อ)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[べつもの, betsumono] TH: คนละอันกัน  EN: another thing
[べつもの, betsumono] TH: คนละเรื่อง  EN: exception
[べつもの, betsumono] TH: กรณีพิเศษ  EN: special case
れる[わかれる, wakareru] TH: แบ่งเป็น  EN: to be divided
れる[わかれる, wakareru] TH: แยกจากกัน  EN: to part from
れる[わかれる, wakareru] TH: พรากจากกัน  EN: to separate

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わけ, wake] (adj-no,adj-na,n,n-suf) distinction; difference; different; another; particular; separate; extra; exception; (P) [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) (arch) (See 姓・かばね) lord (hereditary title for imperial descendants in outlying regions) [Add to Longdo]
々(P);[べつべつ, betsubetsu] (adj-na,n,adj-no) separately; individually; (P) [Add to Longdo]
々に;[べつべつに, betsubetsuni] (adv) separately; apart; severally; individually [Add to Longdo]
して[べっして, besshite] (adv) especially; particularly [Add to Longdo]
ち与える[わかちあたえる, wakachiataeru] (v1) to divide and pass around [Add to Longdo]
て;けて;分けて[わけて, wakete] (adv) above all; especially; particularly; all the more [Add to Longdo]
として[べつとして, betsutoshite] (exp) other than; except for; aside from; apart from; save for [Add to Longdo]
[べつに, betsuni] (adv) (1) (not) particularly; nothing; (2) separately; apart; (P) [Add to Longdo]
の本[べつのほん, betsunohon] (n) another (different) book [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you have anything to do?" "No, not really."「何かする事があるの」「いやに」
Terms like "sexism" are now in vogue.「性差」という言葉が今、流行っている。
The house was empty except for a cat.1匹の猫をとすれば家は空っぽだった。
Apart from a few faults, he is a trustworthy partner.2、3の欠点をにすれば、彼は信頼できるパートナーだ。
Apart from a few minor mistakes, your composition was excellent.2、3の小さな誤りをにすれば、君の作文は優秀だった。 [M]
For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.20以上の注文につきましては、見積りより10%引きの特価格でご提供します。
Are you able to grant us a special discount of 5% for 50 sets of the product?50セットの製品について5%特に値引きしていただけませんか。
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.DTA総会の出席者は特料金で宿泊できるので、マリオットホテルを予約する際は、私が会議出席者だと伝えて下さい。
That fellow can't tell right from wrong.あいつは善悪の区がない。
In case it rains tomorrow, we should make another arrangement.あす雨の場合はの日程を組まなくちゃ。
You will do well to leave her.あなたが彼女とれるのは賢明である。
At your age you ought to know better.あなたの年ごろではもっと分があって当然だ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[べつめい, betsumei] alias [Add to Longdo]
[べつめい, betsumei] alias [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[べつ, betsu] UNTERSCHIED, TRENNUNG, ANDERS, BESONDERS [Add to Longdo]
れる[わかれる, wakareru] Abschied_nehmen, sich_trennen [Add to Longdo]
[べつじん, betsujin] ein_anderer_Mensch [Add to Longdo]
便[べつびん, betsubin] getrennte_Post, Extrapost [Add to Longdo]
[べっさつ, bessatsu] Sonderband [Add to Longdo]
[べっきょ, bekkyo] Trennung, getrennt_leben [Add to Longdo]
[べつむね, betsumune] getrenntes_Gebaeude, Nebengebaeude [Add to Longdo]
[べっそう, bessou] Wochenendhaus, Ferienhaus [Add to Longdo]
[べっかん, bekkan] Nebengebaeude, Annex [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top