ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -判-, *判*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[判, pàn, ㄆㄢˋ] to judge; to discriminate; to conclude
Radical: , Decomposition:   半 [bàn, ㄅㄢˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 719

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pàn, ㄆㄢˋ, ] to judge; to sentence; to discriminate; to discern, #4,550 [Add to Longdo]
[pàn duàn, ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] to decide; to determine, #2,245 [Add to Longdo]
[tán pàn, ㄊㄢˊ ㄆㄢˋ, / ] to negotiate; negotiation; conference, #2,467 [Add to Longdo]
[pàn jué, ㄆㄢˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] judgment (by a court of law), #3,769 [Add to Longdo]
[cái pàn, ㄘㄞˊ ㄆㄢˋ, ] judgment; act as referee; referee; umpire; judge, #4,138 [Add to Longdo]
[pī pàn, ㄆㄧ ㄆㄢˋ, ] criticize, #5,106 [Add to Longdo]
[shěn pàn, ㄕㄣˇ ㄆㄢˋ, / ] a trial; to try sb, #5,284 [Add to Longdo]
[pàn chǔ, ㄆㄢˋ ㄔㄨˇ, / ] to sentence; to condemn, #5,508 [Add to Longdo]
[pàn dìng, ㄆㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, ] judge; decide; judgment; determination, #9,481 [Add to Longdo]
[xuān pàn, ㄒㄩㄢ ㄆㄢˋ, ] pronounce a (judicial) sentence (after a verdict in a court of law), #10,685 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はんけつ, hanketsu] (n) คำพิพากษา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[はんだん, handan] (n, vi, vt) การตัดสินใจ, ตัดสินใจ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[はんれい, hanrei] TH: คดีตัวอย่าง  EN: (judicial) precedent
[わかる, wakaru] TH: รู้  EN: to know
[わかる, wakaru] TH: เข้าใจอย่างถ่องแท้  EN: to understand

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はん(P);ばん, han (P); ban] (n) (1) (はん only) seal; stamp; monogram signature; (2) (はん only) judgment; judgement; (n,n-suf) (3) (See 型) size (of paper or books); (P) [Add to Longdo]
じる[はんじる, hanjiru] (v1,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out [Add to Longdo]
じ絵[はんじえ, hanjie] (n) picture puzzle [Add to Longdo]
じ物[はんじもの, hanjimono] (n) puzzle; riddle [Add to Longdo]
ずる[はんずる, hanzuru] (vz,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out [Add to Longdo]
で押したみたいに[はんでおしたみたいに, handeoshitamitaini] (exp) (See で押したように) invariably; like clockwork; with perfect regularity [Add to Longdo]
で押したような[はんでおしたような, handeoshitayouna] (exp) stereotyped; invariable; like clockwork [Add to Longdo]
で押したように[はんでおしたように, handeoshitayouni] (exp) invariably; like clockwork; with perfect regularity [Add to Longdo]
を押す[はんをおす, hanwoosu] (exp,v5s) to affix a seal [Add to Longdo]
[はんがん;ほうがん, hangan ; hougan] (n) (arch) (See 四等官) inspector (third highest of the four administrative ranks of the ritsuryo period) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have to give a testimony in the courtroom tomorrow.あした裁所で証言しなければならない。
Judging from what you have seen of him, this fellow is not a coward.あなたが彼について見たことから断すると、この男は臆病者ではない。
I hear you're very rich.あなたは大金持ちと評です。
Judging from what you say, he must be a great writer.あなたの言葉から断すると、彼は偉大な作家に違いない。
You are correct in your judgement.あなたの断は正しい。
I bow to your superior judgement.あなたの優れた御断には脱帽です。
In the justice system of the United States, there are twelve people on a jury.アメリカの法システムでは、裁官は12人です。
You shall judge of a man by his foes as well as by his friends.ある男を断するには、その人の友人によるのと同様に敵によって断するのがいいだろう。
The reputation of those musicians is not the best.あれらの音楽家の評は最高ではない。
At Wimbledon there are now special electronic machines to judge the serves.ウィンブルゾンでは、現在、サーブを定するための特別な電子機器がある。
Don't judge each other by the color of the skin.おたがいに皮膚の色によって断してはいけない。
The captain appealed to the referee against the decision.キャプテンはその定に対してレフリーに抗議した。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I knew it.[JP] りましたよ Smoldering Children (2011)
Right.[JP] - った Bad Moon Rising (2012)
Judge Francis J. Quinncannon:[JP] フランシス・J・クィンキャノン事 あなたはエドワード・シートンの And Then There Were None (1945)
- You are sensational![JP] 大評 Pinocchio (1940)
The deal is over.[CN] 已經結束了. Grand Hotel (1932)
I think it's time for you to come out to the world.[CN] 根据我的断 你真的很有潜力 Episode #1.2 (2004)
- Your Honor?[JP] 長! Ted 2 (2015)
- You bet.[JP] - った The Monuments Men (2014)
Don't worry judge, he's down to the last Indian.[JP] 心配ご無用、事 もう最後のインディアンだ And Then There Were None (1945)
Minister![CN] The Treacherous (2015)
The deal has been put through.[CN] 已經成功了. Grand Hotel (1932)
- The deal is off?[CN] - 談破裂了? Grand Hotel (1932)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
断記号[はんだんきごう, handankigou] decision symbol [Add to Longdo]
断命令[はんだんめいれい, handanmeirei] decision instruction [Add to Longdo]
定基準[はんていきじゅん, hanteikijun] criterion [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ばん, ban] STEMPEL, SIEGEL [Add to Longdo]
[ばん, ban] (PAPIER)FORMAT [Add to Longdo]
[はんじ, hanji] Richter [Add to Longdo]
[はんだん, handan] Urteil [Add to Longdo]
断力[はんだんりょく, handanryoku] Urteilskraft [Add to Longdo]
[はんめい, hanmei] klar_werden, sich_herausstellen [Add to Longdo]
[はんけつ, hanketsu] Urteil, Urteilsspruch, Entscheidung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top