ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -初-, *初*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[初, chū, ㄔㄨ] beginning, initial, primary
Radical: , Decomposition:   衤 [, ]  刀 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] Cutting 刀 the cloth 衤 is the first step in making clothes, Rank: 667

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chū, ㄔㄨ, ] at first; (at the) beginning; first; junior; basic, #1,037 [Add to Longdo]
[chū bù, ㄔㄨ ㄅㄨˋ, ] initial; preliminary; tentative, #2,290 [Add to Longdo]
[dāng chū, ㄉㄤ ㄔㄨ, / ] at that time; originally, #2,856 [Add to Longdo]
[chū zhōng, ㄔㄨ ㄓㄨㄥ, ] junior high school, #3,821 [Add to Longdo]
[zuì chū, ㄗㄨㄟˋ ㄔㄨ, ] first; primary; initial, #4,095 [Add to Longdo]
[nián chū, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄨ, ] beginning of the year, #4,725 [Add to Longdo]
[chū qī, ㄔㄨ ㄑㄧ, ] initial stage; beginning period, #5,039 [Add to Longdo]
[chū yī, ㄔㄨ ㄧ, ] first day of lunar month; New Year's Day, #9,220 [Add to Longdo]
[chū liàn, ㄔㄨ ㄌㄧㄢˋ, / ] first love, #9,566 [Add to Longdo]
[chū jí, ㄔㄨ ㄐㄧˊ, / ] junior; primary, #9,623 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
めて[はじめて, hajimete] (n, adv) เป็นครั้งแรก
[はつもの, hatsumono] (n) พืชผัก ผลไม้ หรือปลา ที่เก็บเกี่ยว หรือจับได้ในช่วงต้นฤดู
[しょきゅう, shokyuu] (n) ขั้นต้น, See also: 中級, 上級
[はつもうで, hatsumoude] (n) การไปวัดครั้งแรกของปีใหม่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょかい, shokai] ครั้งแรก
稿[chu1 gao3, chu1 gao3] ดร๊าฟแรก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ういざん, uizan] TH: ท้องแรก  EN: first childbirth

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はつ(P);うい, hatsu (P); ui] (adj-no,n-pref,n) first; new; (P) [Add to Longdo]
;心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. , 心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth- [Add to Longdo]
々しい;しい[ういういしい, uiuishii] (adj-i) innocent; artless; unsophisticated [Add to Longdo]
っ切り[しょっきり, shokkiri] (n) comic sumo performance [Add to Longdo]
っ端[しょっぱな, shoppana] (n-t) the very beginning [Add to Longdo]
[はつに, hatsuni] (n) for the first time [Add to Longdo]
の成功[はつのせいこう, hatsunoseikou] (n) the first success [Add to Longdo]
め;[ぞめ, zome] (suf) (after the -masu stem of a verb) first doing of ... (ever, in one's life, in the new year, etc.) [Add to Longdo]
めて(P);始めて;甫めて[はじめて, hajimete] (adv,adj-no) (1) (See 始める・1) for the first time; (adv) (2) (after the -te form of a verb) only after ... is it ...; only when ... do you ...; (P) [Add to Longdo]
めとする[はじめとする, hajimetosuru] (exp) comencing with; including [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.「お前みてえなおかちめんこはめて見た」と言ったら、「セクハラだ」と言われた。
Pleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.「天路歴程」が気に入ったので、私が最に集めたのは小さい分冊本のジョン・バニヤン著作集だった。
My husband passed on two year ago, an elderly lady said.「夫は2年前に亡くなりました」と老の女性は言った。
"This is my first flight. I'm nervous," says Hiroshi.「僕、飛行機に乗るのはこれがめてなんだ。緊張するよ。」と博がいいます。 [M]
Read Lesson 10 from the beginning.10課をめから読みなさい。
During my early teens, I was not always on the best of terms with my parents.10代のめの頃、私は両親と必ずしも最善の関係にあったわけではなかった。
When I was sixteen, I played tennis for the first time.16歳の時、めてテニスをした。
In 1853, the first blue jeans came out.1853年に青いジーンズがめて出現した。
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代期のメキシコの無法者たちは盗んだ小火器や爆薬で十分に武装していた。
Not until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.19世紀末になってめて植物の品種改良は科学の一分野となった。
The first season of the year is spring.1年の最の季節は春です。
It was not until a few days later that he arrived.2、3日たってめて彼が到着した。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しょき, shoki] early (days) (a-no), initial stage, (computer) initial [Add to Longdo]
期デフォルト[しょきデフォルト, shoki deforuto] initial default [Add to Longdo]
期化[しょきか, shokika] initialization (vs) [Add to Longdo]
期化コード[しょきかコード, shokika ko-do] initialization code [Add to Longdo]
期化プログラム[しょきかプログラム, shokika puroguramu] initial program [Add to Longdo]
期化子[しょうきかし, shoukikashi] initializer [Add to Longdo]
期化部[しょきかぶ, shokikabu] initialization section [Add to Longdo]
期画面[しょきがめん, shokigamen] opening screen [Add to Longdo]
期刊本[しょきかんぼん, shokikanbon] incunabulum [Add to Longdo]
期条件モード[しょきじょうけんモード, shokijouken mo-do] initial condition mode, reset mode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はつ, hatsu] ui- = erste [Add to Longdo]
[はつ, hatsu] hatsu- = erste [Add to Longdo]
[はじめ, hajime] Anfang [Add to Longdo]
めて[はじめて, hajimete] das_erste_Mal [Add to Longdo]
める[そめる, someru] beginnen ...someru [Add to Longdo]
[はつこい, hatsukoi] erste_Liebe [Add to Longdo]
[しょほ, shoho] Anfangsgruende, Elementar- [Add to Longdo]
[しょえん, shoen] Urauffuehrung, Erstauffuehrung [Add to Longdo]
[しょはん, shohan] Erstauflage, Erstausgabe [Add to Longdo]
[はつゆき, hatsuyuki] der_erste_Schnee (der Saison) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top