ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -列-, *列*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[列, liè, ㄌㄧㄝˋ] a line; to arrange, to classify
Radical: , Decomposition:   歹 [dǎi, ㄉㄞˇ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] line, Rank: 500

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] to arrange; to line up; row; file; series, #1,873 [Add to Longdo]
[xì liè, ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ, ] series, #1,445 [Add to Longdo]
一系[yī xì liè, ㄧ ㄒㄧˋ ㄌㄧㄝˋ, ] a series of; a string of, #1,998 [Add to Longdo]
以色[Yǐ sè liè, ㄧˇ ㄙㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, ] Israel, #2,613 [Add to Longdo]
[liè chē, ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, / ] train (railway term), #3,761 [Add to Longdo]
[liè rù, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄨˋ, ] included (on a roster); incorporated (into the agenda), #4,850 [Add to Longdo]
[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, ] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m), #6,295 [Add to Longdo]
[liè wéi, ㄌㄧㄝˋ ㄨㄟˊ, / ] be classified as, #6,399 [Add to Longdo]
[xià liè, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄝˋ, ] following, #7,081 [Add to Longdo]
[háng liè, ㄏㄤˊ ㄌㄧㄝˋ, ] procession, #7,340 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れつ, retsu] (n) queue; line; row; column; sequence; string; train; (P) [Add to Longdo]
する[れっする, ressuru] (vs-s) (1) to line up with; to be a member of; to rank with; (2) to attend; to take part in [Add to Longdo]
を作る[れつをつくる, retsuwotsukuru] (exp,v5r) to form a line (row) [Add to Longdo]
ピッチ[れつピッチ, retsu picchi] (n) {comp} row pitch [Add to Longdo]
ベクトル[れつベクトル, retsu bekutoru] (n) {comp} column vector [Add to Longdo]
王記下[れつおうきか, retsuoukika] (n) Kings II (book of the Bible) [Add to Longdo]
王記上[れつおうきじょう, retsuoukijou] (n) Kings I (book of the Bible) [Add to Longdo]
[れっか, rekka] (n) kanji "fire" radical at bottom [Add to Longdo]
[れっき, rekki] (n,vs) list; enumeration [Add to Longdo]
[れっきょ, rekkyo] (n,vs) enumeration; list; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm catching the 11:00 train.11時の車に乗るつもりです。
He missed the train by a minute.1分違いで車に乗り遅れた。
Let's take the 4:10 train.4時10分発の車に乗りましょう。
Take any train on track 5.5番線のどの車でもいいから乗りなさい。
I want to catch the six o'clock train to New York.6時発のニューヨーク行きの車に乗りたいのです。
I'll have to catch the 8:15 train to Paris.8時15分発のパリ行き車に間に合わなくてはならない。
The TGV goes faster than any other train in the world.TGVは世界の他のどの車よりも速く走る。
If you had left earlier, you would have caught the train.あなたがもっと早くでていたら、車に間に合っただろうに。
You must stand in a line to buy the ticket.あなたはその切符を買うために、に並ばなければなりません。
In any case, catch the train tomorrow.いずれにしろ、明日は車に乗りなさい。
It's because I missed my usual train.いつもの車に乗り遅れたものですから。
I missed my usual train.いつもの車を乗り遅れた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For month he sowed panic amongst village folks through a series of foul murders committed under almost identical circumstances.[CN] 一连几个月,他藉由一系手法几乎完全一样的谋杀 引起了一个又一个的镇的恐慌 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
BATTLESHIP POTEMKIN Film from the series "The Year 1905"[CN] Battleship Potemkin (1925)
Hardly...[CN] 死亡 Shoah (1985)
On the second row, is Pete Aron, the American, now driving for BRM.[JP] 目にはピート・アロン、 今はBRMに乗るアメリカ人ドライバー Grand Prix (1966)
Kerensky's and Bolshevik agents are hindering the movement of our troop trains.[JP] 車が先に進めないよう 妨害工作をしている 我々は総司令官殿から 命令を受けた Tikhiy Don (1957)
Kerensky's and Bolshevik agents are hindering the movement of our troop trains.[JP] 車が先に進めないよう 妨害工作をしている 我々は総司令官殿から 命令を受けた Tikhiy Don II (1958)
- Oh, you've had too much wine. It's filthy wine.[CN] 把牙齿排在嘴里 A Farewell to Arms (1932)
Comrade Cossacks![JP] 車は先には行かせない ここで荷降ろしする Tikhiy Don II (1958)
I protest, Cornet![JP] 黙れ 三縦隊で進め Tikhiy Don II (1958)
Man, she looked as if she'd just been thrown off the crummiest freight train in the world.[JP] むさくるしい貨物車から 放り出されたかのような容姿だ Detour (1945)
Post.[CN] Men of Honor (2000)
Levi?[CN] 维? Basic (2003)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[れつ, retsu] sequence, string [Add to Longdo]
ピッチ[れつピッチ, retsu picchi] row pitch [Add to Longdo]
ベクトル[れつベクトル, retsu bekutoru] column vector [Add to Longdo]
挙分類体系[れっきょぶんるいたいけい, rekkyobunruitaikei] enumerative classification system [Add to Longdo]
番号[れつばんごう, retsubangou] column number [Add to Longdo]
変数[れつへんすう, retsuhensuu] string variable [Add to Longdo]
方行奇偶検査[れつほうこうきぐうけんさ, retsuhoukoukiguukensa] transverse parity check [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[れつ, retsu] REIHE [Add to Longdo]
[れっこく, rekkoku] Maechte, Staaten [Add to Longdo]
[れっとう, rettou] Inselkette, Archipel [Add to Longdo]
[れっきょ, rekkyo] aufzaehlen [Add to Longdo]
[れっしゃ, ressha] Eisenbahnzug, -Zug [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top