ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -刈-, *刈*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[刈, yì, ㄧˋ] to cut off, to reap, to mow; sickle
Radical: , Decomposition:   乂 [, ㄧˋ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 4738

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, ] mow, #21,471 [Add to Longdo]
[Yì yǔ, ㄧˋ ㄩˇ, ] Kariba or Kariwa, Japanese name; Kariwa, site of Japanese nuclear power plant near Niigata 新潟 [Add to Longdo]
柏崎[Bǎi qí Yì yǔ, ㄅㄞˇ ㄑㄧˊ ㄧˋ ㄩˇ, ] Kashiwasaki Kariwa, site of Japanese nuclear power plant near Niigata 新潟 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かり, kari] (n) cut; clip; shear; reap; trim; prune [Add to Longdo]
りそろえる;り揃える[かりそろえる, karisoroeru] (v1) (obsc) to crop; to shear; to cut or trim something evenly; to make all the same length [Add to Longdo]
り株[かりかぶ, karikabu] (n) stubble [Add to Longdo]
り干す[かりほす, karihosu] (v5s,vt) to cut and dry (in the sun) [Add to Longdo]
り込み[かりこみ, karikomi] (n) haircut; pruning [Add to Longdo]
り込み鋏[かりこみばさみ, karikomibasami] (n) hedge clippers [Add to Longdo]
り込む(P);込む[かりこむ, karikomu] (v5m,vt) to cut; to dress; to prune; to trim; to clip; (P) [Add to Longdo]
り根[かりね, karine] (n) stubble [Add to Longdo]
り取り[かりとり, karitori] (n) harvesting; reaping [Add to Longdo]
り取り機[かりとりき, karitoriki] (n) reaping machine [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
While one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.3人のうちの1人が芝り機で私の庭を大雑把にさっとり、もう一人が妻の庭の端の伸びた雑草をさっと2、3回り、残りの一人はトラックに上がってタバコをすっていた。
Three men jumped out, rolled an old mower down the ramp.3人の男が飛び降り、古い芝り機をトラックと地面にかけた板で降ろした。
For four years, he cut the grass at the original price, but I noticed that toward the end of that year, he had a helper with him quite often.4年間は彼は最初の値段で芝をってくれたが、その年の終わりに彼はしょっちゅう手伝いを連れていることに気がついた。
In about the fifth year I decided cutting the grass was something I didn't want to do any more of.5年目頃に芝りはもう自分でやりたくない、と思った。
One hot summer afternoon Tony, John and Pip were cutting the long grass.ある暑い夏の午後、トニーとジョンとピップは長くなった牧草をっていました。
This grass needs cutting.この芝はらなければならない。
The grass was left long and weedy in the slate walk, and very often he wasn't cutting the grass on the other side of the hedge by the road at all.スレートの小道では芝はり残されており、雑草も残っており、道路のそばの生け垣の外側の芝はっていないことが多かった。
By then Tony was in his middle sixties and still able to work hard, but he had a brand-new truck now, a new mower, a lot of other equipment and three people helping him.その間にトニーは60代半ばになっていたが、まだよく仕事ができた。しかし新品のトラック、新しい芝り機、たくさんの装備を手に入れ3人の手伝いを抱えていた。
The grass needs cutting.その芝はる必要がある。
The barber gave him a haircut.その理容師は彼の髪をった。
Bob charged 3 dollars an hour for mowing lawns.ボブは芝りに1時間3ドルを請求した。
As you sow, so shall you reap.まいた種はらねばならない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り入れ[かりいれ, kariire] -Ernte [Add to Longdo]
り取る[かりとる, karitoru] maehen, abmaehen, ernten, abernten [Add to Longdo]
り込む[かりこむ, karikomu] schneiden, beschneiden, stutzen [Add to Longdo]
[かる, karu] schneiden, abschneiden, maehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top