ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

分野

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -分野-, *分野*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
分野[ぶにゃ, bunya] TH: แขนง  EN: field

Japanese-English: EDICT Dictionary
分野[ぶんや, bunya] (n) field; sphere; realm; division; branch; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.1970年代、日本は自動車産業の分野でアメリカのお株を奪った。
Not until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.19世紀末になって初めて植物の品種改良は科学の一分野となった。
I can't keep track of all the changes taking place in the world of AIDS research.エイズ調査の分野におけるすべての変化を追い続けることはできない。
He has no equal in the field of electronics.エレクトロニクスの分野で彼に肩を並べる者はいない。
This movement has not yet achieved all its goals, but it has already had considerable impact in many areas of male-female relations.この運動はまだその全ての目標を達成しているわけではないが、男女関係の色々な分野にすでにかなりの影響を与えている。
This source is dependable and predictable, but more research is still needed in this area.この熱源は安心して使えるし、将来の予測もたてられるが、この分野での研究はさらに必要である。
Many scientists are working in this field.この分野では多くの科学者たちが研究している。
Japan caught up with the United States in this field.この分野で日本はアメリカに追いついた。
I don't know anything with respect to this area.この分野について私は何も知らない。
Computers have invaded every field.コンピューターはあらゆる分野に侵入して来た。
Service industries include communication, transportation, distribution, finance and a host of other areas which do not involve production of goods.サービス産業には、通信、運輸、流通、金融をはじめものの生産には関係ないたくさんの分野が含まれる。
Australians excel at sports and entertainment.スポーツと演芸の分野でのオーストラリア人の卓越。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分野[ぶにゃ, bunya] Bereich, Gebiet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top