ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -出-, *出*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[出, chū, ㄔㄨ] to go out, to send out; stand; produce
Radical: , Decomposition:   屮 [chè, ㄔㄜˋ]  凵 [qiǎn, ㄑㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A sprout 屮 growing out of a container 凵, Rank: 28

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chū, ㄔㄨ, ] to go out; to come out; to occur; to produce; to go beyond; to rise; to put forth; to occur; to happen; classifier for dramas, plays, operas etc, #67 [Add to Longdo]
[chū xiàn, ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ, / ] to appear; to arise; to emerge, #191 [Add to Longdo]
[chū lái, ㄔㄨ ㄌㄞˊ, / ] to come out; to emerge, #313 [Add to Longdo]
[tí chū, ㄊㄧˊ ㄔㄨ, ] to raise (an issue); to propose; to put forward; to suggest; to post (on a website); to withdraw (cash), #409 [Add to Longdo]
[zhǐ chū, ㄓˇ ㄔㄨ, ] to indicate; to point out, #742 [Add to Longdo]
[tuī chū, ㄊㄨㄟ ㄔㄨ, ] to release; to launch, #907 [Add to Longdo]
[chū kǒu, ㄔㄨ ㄎㄡˇ, ] to speak; an exit; to export, #1,016 [Add to Longdo]
[chū qù, ㄔㄨ ㄑㄩˋ, ] to go out, #1,260 [Add to Longdo]
[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, ] prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project, #1,527 [Add to Longdo]
[fā chū, ㄈㄚ ㄔㄨ, / ] to issue (an order, decree etc); to send out; to dispatch; to produce a sound; to let out (a laugh), #1,575 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
入口[でいりぐち, deiriguchi] (n) ทางเข้าออก
[でぐち, deguchi] (n) ทางออก
[しゅっせき, shusseki] (vt) เข้าร่วมงานหรือพิธี
[しゅっぱつ, shuppatsu] (n, vt) ออกเดินทาง(เครื่องบิน เรือ), Syn. 出る, Ant. 到着

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
家休暇[しゅっけきゅうか, shukkekyuuka] (n) การลาบวช
[しゅっちょう, shutchou] (n) การไปทำงานนอกสถานที่
張所[しゅっちょうじょ, shutchoujo] (n) สำนักงานสาขา
[しゅっし, shusshi] ออกเงินลงทุน
[しゅっぴ, shuppi] (n) รายจ่าย
生届け[しゅっせいとどけ, shusseitodoke] (n) สูติบัตร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しゅっきん, shukkin] TH: ไปทำงาน  EN: go to work
[でる, deru] TH: ปรากฎตัว  EN: to appear
[でる, deru] TH: ออกมา  EN: to come forth
[でる, deru] TH: ออกไป  EN: to leave
[しゅっしょ, shussho] TH: ตำบลแหล่งที่มา  EN: source
[しゅっしょう, shusshou] TH: การเกิด  EN: birth
回る[でまわる, demawaru] TH: วางขายอยู่ตามท้องตลาด  EN: to appear on the market
[しゅつじょう, shutsujou] TH: ออกแสดงตัวในงานหรือสถานที่  EN: appearance
[しゅつじょう, shutsujou] TH: การเข้าร่วมกิจกรรม  EN: participation
[しゅっこく, shukkoku] TH: การเดินทางออกจากประเทศ  EN: exit from a country

Japanese-English: EDICT Dictionary
[で, de] (n) (1) coming out; emerging; (2) being born into (a certain family); being a native of (a particular place) [Add to Longdo]
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜がある or 〜がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) [Add to Longdo]
かわり[でかわり, dekawari] (n) periodical relief or replacement of workers [Add to Longdo]
くわす;会す;喰わす[でくわす, dekuwasu] (v5s) to happen to meet; to come across [Add to Longdo]
し(P);[だし(P);ダシ, dashi (P); dashi] (n) (1) (uk) dashi (Japanese soup stock made from fish and kelp); (2) (し only) pretext; excuse; pretense (pretence); dupe; front man; (P) [Add to Longdo]
しっ放す[だしっぱなす, dashippanasu] (v5s) to leave on; to leave running; to leave lying around; to leave (a faucet) open [Add to Longdo]
してくれる[だしてくれる, dashitekureru] (exp,v1) to take out; to put out; to help leave [Add to Longdo]
しにする[だしにする, dashinisuru] (exp,vt,vs-i) to use as a pretext; to use as an excuse for doing something [Add to Longdo]
しに使う[だしにつかう, dashinitsukau] (exp,v5u) to use as a pretext; to use as an excuse for doing something [Add to Longdo]
しゃばり[でしゃばり, deshabari] (n,adj-na,adj-no) being intrusive; intrusive person [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Get out.外にろ。
Let me out!してくれ。
I think so.来ると思います。
When are you off?いつ発するの?
Off it went.それはていった。
Advance two steps.2歩前になさい。
"How often do the buses run in an hour?" "Every thirty minutes."「ここのバスは1時間に何回くらいるのですか」「30分ごとにます」
"Now I must say good-bye," he said suddenly.「もうおいとまします」と彼はし抜けに言った。
What various meanings can you find for the word "satellite"?「衛星」という単語にいくつの意味を見つけることが来るだろうか。
"Cheer up," she said to me.「元気をしなさい」と彼女は私に言いました。
"You mustn't go out now." "Why not?"「今かけてはいけない」「どうしてだめなの」
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、買え(売れ)、そうすれば一年全体の費を賄える。しかし今すぐ行動しないと一生後悔することになろう」と言うよりも優れている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
し入れ可能媒体[だしいれかのうばいたい, dashiirekanoubaitai] removable media [Add to Longdo]
[でる, deru] to exit [Add to Longdo]
トラヒック[しゅつトラヒック, shutsu torahikku] outgoing traffic [Add to Longdo]
回線[しゅつかいせん, shutsukaisen] output line [Add to Longdo]
現回数[しゅつげんかいすう, shutsugenkaisuu] number of occurances [Add to Longdo]
現頻度[しゅつげんひうんど, shutsugenhiundo] frequency (of appearance) [Add to Longdo]
口点[でぐちてん, deguchiten] exit point [Add to Longdo]
[しゅつがわ, shutsugawa] sending side [Add to Longdo]
版物[しゅっぱんぶつ, shuppanbutsu] publication [Add to Longdo]
[しゅつりょく, shutsuryoku] output [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だす, dasu] herausnehmen, abschicken [Add to Longdo]
[でる, deru] hinausgehen, herauskommen [Add to Longdo]
[しゅっせ, shusse] Erfolg_im_Leben, schnelle_Karriere [Add to Longdo]
会う[であう, deau] (zufaellig) treffen [Add to Longdo]
入り[でいり, deiri] Ein-und_Ausgehen, Verkehr [Add to Longdo]
[しゅってん, shutten] (lit.) Quelle, Quellenangabe [Add to Longdo]
[でぐち, deguchi] Ausgang [Add to Longdo]
[しゅつじょう, shutsujou] Auftreten, Teilnahme [Add to Longdo]
[しゅっぽん, shuppon] -fliehen, entlaufen, ausreissen [Add to Longdo]
[しゅっぱん, shuppan] Abfahrt (eines Schiffes) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top