ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凹-, *凹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[凹, āo, ] concave, hollow; depressed; pass, valley
Radical: , Decomposition:   ?  一 [, ]
Etymology: [ideographic] A rectangle with a hollow, Rank: 2862

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[āo, ㄠ, ] a depression; indentation; concave; hollow, #9,038 [Add to Longdo]
[āo xiàn, ㄠ ㄒㄧㄢˋ, ] to cave in; hollow; sunken; depressed, #20,674 [Add to Longdo]
凸不平[āo tū bù píng, ㄠ ㄊㄨ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] to to be bumpy; uneven, #43,152 [Add to Longdo]
[āo jìn, ㄠ ㄐㄧㄣˋ, / ] concave; a concavity (lower than the surrounding area); a depression; hollow; dented, #62,459 [Add to Longdo]
[āo bǎn, ㄠ ㄅㄢˇ, ] an engraved printing plate; gravure; intaglio; material printed using gravure (e.g. postage stamps), #123,099 [Add to Longdo]
透镜[āo tòu jìng, ㄠ ㄊㄡˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] concave lens, #150,996 [Add to Longdo]
面镜[āo miàn jìng, ㄠ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] concave mirror, #215,444 [Add to Longdo]
[āo jìng, ㄠ ㄐㄧㄥˋ, / ] a concave mirror, #249,824 [Add to Longdo]
中央[zhōng yāng āo, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄠ, ] fovea centralis (depression in the macula retina, most sensitive optic region) [Add to Longdo]
[āo tū, ㄠ ㄊㄨ, ] bumpy; uneven; slotted and tabbed joint [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[へこみ, hekomi] (adj) ยุบ, บุบ, เป็นหลุมเล็กๆ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おう, ou] (pref) (See レンズ) concave; hollow; sunken [Add to Longdo]
ます[へこます, hekomasu] (v5s,vt) to dent; to indent; to depress; to humiliate [Add to Longdo]
ませる[へこませる, hekomaseru] (v1) to dent; to indent; to depress; to humiliate [Add to Longdo]
まる[くぼまる, kubomaru] (v5r,vi) to be low (as a hollow) [Add to Longdo]
み(P);窪み(P)[くぼみ(P);へこみ(凹み)(P), kubomi (P); hekomi ( kubomi )(P)] (n) hollow; cavity; dent; depression; (P) [Add to Longdo]
[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P) [Add to Longdo]
める[くぼめる, kubomeru] (v1,vt) to hollow out [Add to Longdo]
レンズ[おうレンズ, ou renzu] (n) concave lens [Add to Longdo]
[おうがん, ougan] (n) cavernous eyes [Add to Longdo]
眼鏡[おうがんきょう, ougankyou] (n) concave glasses [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm a bit down because a blogger friend of mine has decided to stop blogging.お友達ブロガーさんがブログ閉鎖を決心されてみ気味です。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おう, ou] VERTIEFUNG, MULDE, HOHL, EINGEFALLEN [Add to Longdo]
レンズ[おうれんず, ourenzu] konkave_Linse [Add to Longdo]
[おうとつ, outotsu] uneben, holperig, -rauh [Add to Longdo]
面鏡[おうめんきょう, oumenkyou] Hohlspiegel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top